Wstęp

W niniejszej zakładce prezentowane są aktualne regulacje prawne, które odgrywają znaczącą rolę dla rynku prasowego. Stosowne polskie ustawy i rozporządzenia a także regulacje wspólnotowe i unijne zostały usystematyzowane kategoriami. Ze względu na potrzebę prezentowania aktualnych tekstów, w wielu miejscach odsyłamy do ISAP, czyli Internetowego Systemu Aktów Prawnych, opracowywanego przez SEJM RP. W przypadku tekstów o randze europejskiej, odsyłamy do EUR-Lex więcej ...

Prawo autorskie. Źródła prawa autorskiego

Prawo autorskie, czy szerzej – prawo własności intelektualnej – jest dziedziną trudną i dość skomplikowaną. Dynamiczny rozwój nowych technologii tworzy bowiem nowe sytuacje i przypadki, których regulacją zajmują się przepisy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Nic zatem dziwnego, iż również aktów prawnych w tej dziedzinie jest wiele. Są to akty o różnej randze oraz o różnym zasięgu – począwszy więcej ...

Prawo autorskie. Prawo UE

  1. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 2, s. 32)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565694815841&uri=CELEX:32004L0048

 

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw więcej ...

VAT

Fundamentalne znaczenie w zakresie stosowania podatku VAT w Polsce ma ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018 z późn. zm.).

Ustawa do pobrania ze strony: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535

Należy jednak zauważyć, iż 14 listopada w więcej ...

VAT

Jak założyć gazetę lub czasopismo – porady formalne

Należy zdecydować o charakterze tytułu, formie edytorskiej, założeniach wydawniczych i określić jego ogólną linię programową (proszę spojrzeć na Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy – „definicje” na www.iwp.pl ) oraz rozstrzygnąć jaki będzie zasięg tego pisma (gmina, dzielnica), czy płatne, czy bezpłatne, formę kolportażu, formę organizacyjno-prawną wydawcy, sposób finansowania. Wystąpić na piśmie do Sądu Okręgowego wydział rejestracji w  więcej ...

Informacja o Ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

19 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Celem ustawy jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (zwanej dalej dyrektywą CRM) w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych, więcej ...

Nowe załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska – opłaty produktowe

Od 1 stycznia 2004 obowiązują nowe załączniki do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia z dnia 3 października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. 03.180.1768 z dnia 23 października 2003 r.).

Załącznik nr 1 określa jednostkowe stawki opłat produktowych dla opakowań, załączniki nr 2 i 3 określają jednostkowe stawki opłat produktowych dla produktów.

 

Z załącznika nr więcej ...

Ustawa i rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki ws. obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych

Ustawa z 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 29, poz. 161, z 1999 r. Nr 50, poz. 513).

Pobierz tekst ustawy

Pobierz tekst rozporządzenia

 

 

Informacje o ISSN

Biblioteka Narodowa od 1977 roku bierze udział w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych, nadając numery ISSN identyfikujące polskie czasopisma.
Szczegółowe informacje na temat formalności zwiazanych z rejestracja czasopisma można uzyskać w Narodowym Ośrodku ISSN:
tel. (22) 608-2407, faks (22) 825-5729,
e-mail: bnissn@bn.org.pl
http://www.bn.org.pl
ISSN International Centre (Miedzynarodowy Osrodek ISSN)

Od 1993 roku Biblioteka Narodowa prowadzi również Krajowe Biuro ISBN, więcej ...