VAT

VAT

Fundamentalne znaczenie w zakresie stosowania podatku VAT w Polsce ma ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018 z późn. zm.).

Ustawa do pobrania ze strony: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535

Należy jednak zauważyć, iż 14 listopada w Dzienniku Urzędowym UE (L 286, s. 20) opublikowana została dyrektywa 2018/1713/UE, zgodnie z którą państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu dla książki i prasy elektronicznej takich samych zredukowanych stawek podatku VAT, jak dla prasy drukowanej.

Tekst dyrektywy jest dostępny pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1713&qid=1565617307813&from=PL

Obecnie w parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy. Stosowne zmiany w odniesieniu do prasy (5% stawka dla drukowanej prasy lokalnej i regionalnej oraz 8% na wszystkie inne tytuły zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej) mają wejść w życie 1 listopada 2019 roku (druk senacki nr 1259, druki sejmowe nr 3255, 3602).

Poniżej prezentujemy najważniejsze – z punktu widzenia naliczania stawki VAT dla prasy – obowiązujące zapisy ustawy o podatku od towarów i usług:

Załącznik nr 3 (wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%), poz. 73 i 74:

Poz. 73 (symbol PKWiU 2008: ex 58.13.10.0): Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie gazety drukowane – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe;

Poz. 74 (symbol PKWiU 2008: ex 58.14.1): Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe;

Załącznik nr 10 (wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%), poz. 34:

Poz. 34 – czasopisma specjalistyczne

Zgodnie z art. 146 ust. 4, przez czasopisma specjalistyczne należy rozumieć: „wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

  • periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników;
  • publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne;
  • wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych;
  • wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie;
  • publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe;
  • publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego;
  • czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.