Wstęp

W niniejszej zakładce prezentowane są aktualne regulacje prawne, które odgrywają znaczącą rolę dla rynku prasowego. Stosowne polskie ustawy i rozporządzenia a także regulacje wspólnotowe i unijne zostały usystematyzowane kategoriami. Ze względu na potrzebę prezentowania aktualnych tekstów, w wielu miejscach odsyłamy do ISAP, czyli Internetowego Systemu Aktów Prawnych, opracowywanego przez SEJM RP. W przypadku tekstów o randze europejskiej, odsyłamy do EUR-Lex więcej ...

Prawo autorskie. Źródła prawa autorskiego

Prawo autorskie, czy szerzej – prawo własności intelektualnej – jest dziedziną trudną i dość skomplikowaną. Dynamiczny rozwój nowych technologii tworzy bowiem nowe sytuacje i przypadki, których regulacją zajmują się przepisy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Nic zatem dziwnego, iż również aktów prawnych w tej dziedzinie jest wiele. Są to akty o różnej randze oraz o różnym zasięgu – począwszy więcej ...

Prawo autorskie. Prawo UE

  1. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 2, s. 32)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565694815841&uri=CELEX:32004L0048

 

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw więcej ...

Informacja o Ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

19 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Celem ustawy jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (zwanej dalej dyrektywą CRM) w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych, więcej ...