Jakie korzyści płyną z faktu przynależności do Izby Wydawców Prasy?

Uczestnictwo i współtworzenie

Członkowie Izby Wydawców Prasy mogą uczestniczyć i realizować własne pomysły w komisjach i zespołach problemowych już działających przy Izbie (istnieje min. sekcja prasy magazynowej, sekcja dzienników, komisja kolportażowa, komisja reklamy, zespół ds. prenumeraty). Mają również możliwości tworzenia nowych sekcji i zespołów zgodnych z ich zainteresowaniami. Izba jest otwarta na wszelkie inicjatywy i tylko od jej członków zależy ich wprowadzanie w życie. Komisja kolportażowa prowadzi rozmowy z Ruchem S.A. i prywatnymi kolporterami oraz zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z dystrybucją prasy. Dzięki wysiłkom komisji ds. reklamy doprowadzono w swoim czasie do porozumienia pomiędzy IWP a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Reklamy. Porozumienie to zakłada m.in. stworzenie i prowadzenie rejestru agencji reklamowych, którego celem jest dążenie do unormowania rynku reklamy zgodnie z zasadami etyki reklamy i wyeliminowania z tego rynku uczestników nierzetelnych i niewiarygodnych.

Usługi prawne i podatkowe

Bieżąca działalność usługowa Izby opiera się min. na sporządzaniu i dostarczaniu ekspertyz dotyczących problemów prawnych i podatkowych zgłaszanych przez członków Izby. W ubiegłych latach na zlecenie IWP naukowcy z największych polskich uczelni i prawnicy-praktycy z kancelarii prawnych opracowali szereg ekspertyz dotyczących wykładni i sposobów realizowania nowych przepisów prawa karnego, ważnych z punktu widzenia praktyki wydawniczej i dziennikarskiej. Chodzi m.in. o nowelizację prawa podatkowego, nowe przepisy nt. reklamy piwa oraz stosowanie przepisów tzw. ustawy produktowej.

Ulgi w kosztach szkoleń

Poprzez organizację kursów, seminariów i konferencji Izba Wydawców Prasy pomaga swoim członkom w prowadzeniu działalności wydawniczej i podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionych w wydawnictwach osób. Tematyka szkoleń obejmuje min. zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, prasowego, reklamy i zarządzania wydawnictwem. Izba organizuje również każdego roku szkolenia dotyczące przepisów podatkowych i planowanych zmian w PIT, CIT i VAT.  Wydawcy zrzeszeni w Izbie otrzymują zniżki w opłatach za uczestnictwo w szkoleniach. W ciągu ostatnich lat odbyły się już szkolenia z zakresu prawa autorskiego, prawnych aspektów reklamy w mediach drukowanych oraz zajęcia warsztatowe dla pracowników działów sprzedaży i reklamy. W organizowaniu działalności szkoleniowej Izba posiłkuje się specjalistami z kraju i z zagranicy.

Stała informacja

Publikacje ukazujące się w biuletynie IWP zapewniają stały dostęp do informacji o najnowszych działaniach i projektach podejmowanych przez Izbę, dostarczają ważnych środowiskowych informacji na temat stanu rozmów i współpracy pomiędzy IWP i najważniejszymi z punktu widzenia interesów wydawców instytucjami i firmami np. Ruchem S.A. i prywatnymi kolporterami, Pocztą Polską, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, komisjami sejmowymi. Na łamach biuletynu zamieszczane są też bezpłatne ogłoszenia członków Izby.

Najnowsze trendy wydawnicze

Izba Wydawców Prasy będąc członkiem organizacji międzynarodowych takich jak WAN-IFRA (Światowe Stowarzyszenie Gazet) i FIPP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Periodycznej) oferuje swoim członkom szeroki dostęp do informacji o światowych trendach wydawniczych, a także kierunkach polityki Unii Europejskiej wobec rynku wydawniczego. Wśród członków Izby rozpowszechniane są opracowania i broszury, informujące o najnowszych rozwiązaniach w marketingu, reklamie i zarządzaniu wydawnictwem, a także o środowiskowych konferencjach organizowanych przez ww. stowarzyszenia. Wydawcy należący do Izby otrzymali zbiór artykułów poświęconych działalności wydawniczej w internecie, nowym metodom zarządzania reklamą prasową i poszerzaniu kręgu czytelników w oparciu o kolumny sportowe