Zgodnie ze Statutem Izby Wydawców Prasy członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydawniczą na obszarze działania Izby. Przez działalność wydawniczą rozumiana jest działalność prasowa polegająca na wydawaniu gazet i czasopism zarówno w wersji papierowej, cyfrowej lub elektronicznej z wykorzystaniem środków audialnych lub audiowizualnych – na podstawie wpisu do właściwych rejestrów. 

 Wydawca, który jest zainteresowany wstąpieniem do Izby Wydawców Prasy powinien przesłać do Biura Izby Deklarację przystąpienia do IWP oraz wypełniony Kwestionariusz członka Izby. Formularze obu tych dokumentów zamieszczone są poniżej. Do deklaracji i kwestionariusza dołączyć należy aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z właściwego urzędu gminy, jeżeli wydawnictwo zostało zarejestrowane jako działalność gospodarcza, a także – egzemplarze okazowe wydawanych drukiem tytułów prasowych (co najmniej po jednym egzemplarzu każdego tytułu). Przyjęcie Wydawcy na członka Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby Wydawców Prasy podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu po terminie złożenia dokumentów, o których mowa powyżej. Deklaracja przystąpienia do IWP, Kwestionariusz