Zgodnie ze Statutem Izby Wydawców Prasy członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydawniczą na obszarze działania Izby z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe. Przez działalność wydawniczą rozumiana jest działalność polegająca na wydawaniu gazet i czasopism na podstawie wpisu do właściwych rejestrów. Wydawca pragnący wstąpić do Izby Wydawców Prasy powinien przesłać do Biura Izby Deklarację przystąpienia i wypełnioną ankietę członka Izby. Formularze obu tych dokumentów zamieszczone są poniżej. Do deklaracji i ankiety dołączyć należy aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z właściwego urzędu gminy, jeżeli wydawnictwo zostało zarejestrowane jako działalność gospodarcza, a także egzemplarze okazowe wydawanych tytułów prasowych (co najmniej po jednym egzemplarzu każdego tytułu). Przyjęcie Wydawcy na członka Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby Wydawców Prasy podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu po terminie złożenia dokumentów, o których mowa powyżej. Deklaracja przystąpienia do IWP Ankieta teleadresowa