Statut uchwalony przez XXX Walne Zgromadzenie Członków IWP w dniu 23 czerwca 2022 r.  

 

STATUT Izby Wydawców Prasy   Rozdział I

 

Postanowienia ogólne  

§1

Izba Wydawców Prasy, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów z zakresie prowadzonej przez nie działalności wydawniczej. Przez tę działalność rozumiana jest działalność prasowa polegająca na wydawaniu gazet i czasopism zarówno w wersji papierowej, cyfrowej lub elektronicznej z wykorzystaniem środków audialnych lub audiowizualnych – na podstawie wpisu do właściwych rejestrów, a także wydawaniu – obok działalności prasowej – książek i innych publikacji w formacie papierowym, cyfrowym lub elektronicznym.  

§2

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 579 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu (zwanego dalej Statutem).  

§3

Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.  

§4

 1. Obszarem działania Izby jest Rzeczpospolita Polska. Izba może realizować swoje cele także za granicą.
 2. Izba nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru izb gospodarczych.

 

§5

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.  

§6

Izba używa pieczęci z napisem „Izba Wydawców Prasy” oraz oznaczenia graficznego.    

 

Rozdział II Cele i zadania Izby  

§7

Do celów i zadań Izby należy:

 1. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wydawniczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
 2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności wydawniczej, a zwłaszcza opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
 3. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania rynku wydawniczego, uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. ochrona praw autorskich wydawców i – w odpowiednim zakresie – twórców;
 5. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organi­zacyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności wydawniczej;
 6. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą.

 

§8

Izba realizuje swoje cele i zadania przez:

 1. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju działalności wydawniczej oraz wspie­ranie inicjatyw członków podejmowanych w tym zakresie;
 2. popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego;
 3. delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych i samorządu terytorialnego, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych;
 4. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie, na odrębnie określonych zasadach, w postępowaniu sądowym związanym z działalnością gospodarczą jej członków;
 5. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności wydawniczej, ich interpretacji oraz definiowanie norm środowiskowych;
 6. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność wydawniczą;
 7. wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami;
 8. tworzenie fundacji, stowarzyszeń, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw w dziedzinie działal­ności wydawniczej;
 9. doradztwo organizacyjne, techniczne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań mar­ketingowych oraz konsultingu;
 10. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrze­szającymi wydawców;
 11. tworzenie środowiskowych klubów członkowskich;
 12. tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych;
 13. podejmowanie i prowadzenie – samodzielnie lub na zlecenie – działalności gospodarczej służącej realizacji celów i zadań Izby;
 14. prowadzenie działalności wydawniczej, badawczej i agencyjnej w zakresie potrzeb statutowych.

 

Rozdział III Członkowie oraz ich prawa i obowiązki  

§9

Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący na obszarze działania Izby działalność wydawniczą, o której mowa w § 1, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.  

§10

 1. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu.
 2. Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkowską i dokument stwierdzający jego status prawny oraz zobowiązać się do przestrzegania Statutu, Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy oraz uchwał organów Izby.

 

§11

 1. Członek będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Członek będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentowany jest w Izbie przez upełnomocnionych przedstawicieli.

 

§12

Członkom Izby przysługuje prawo:

 1. czynnego prawa wyborczego do organów Izby;
 2. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby;
 3. korzystania ze wszelkich form pomocy Izby;
 4. używania oznaczenia graficznego Izby Wydawców Prasy wraz z informacją, że członek jest zrzeszony w Izbie Wydawców Prasy.

 

§13

Członek ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Izby;
 2. uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby;
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;
 4. działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;
 5. regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia uchwalone przez uprawnione organy Izby.
 6. regularnie przekazywać do Biura Izby dane niezbędne do określenia wysokości składek oraz liczby głosów w organach Izby oraz innych danych niezbędnych Izbie do realizacji jej statutowych zadań.

 

§14

Członkostwo w Izbie ustaje:

 1. wskutek wykreślenia z listy członków Izby – z dniem prawomocnego wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności wydawniczej lub rezygnacji z tej działalności bądź też wy­kreślenia z właściwych rejestrów;
 2. po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Izbie;
 3. wskutek wykluczenia.

 

§15

 1. O pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie ze składu członków Izby decyduje:
  1. Walne Zgromadzenie na wniosek Sądu Koleżeńskiego, jeśli członek prowadzi działalność wydawniczą sprzeczną z uchwałami organów Izby;
  2. Zarząd na wniosek Dyrektora Generalnego Izby, w sytuacji, gdy członek nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy;
  3. Zarząd z własnej inicjatywy, w przypadku naruszenia innych statutowych obowiązków przez członka Izby;
 2. Członkom Izby przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia od decyzji o wy­kluczeniu w terminie 6 tygodni od daty jej otrzymania wraz z uzasadnieniem. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Izby.

 

Rozdział IV Organa Izby  

§16

Organami Izby są: 1) Walne Zgromadzenie Członków Izby (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem) 2) Zarząd Izby 3) Komisja Rewizyjna 4) Sąd Koleżeński  

§17

 1. W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne – członkowie Izby, bądź też osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu Izby, na którym przeprowadzane są wybory do tych organów, członków Izby będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej albo inne osoby niebędące ani członkami Izby ani osobami reprezentującymi na Walnym Zgromadzeniu członków Izby, których kandydaturę zgłoszono na piśmie do Zarządu najpóźniej do chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia i którzy wyrazili na piśmie zgodę na kandydowanie
 2. Kandydatury do Sądu Koleżeńskiego członkowie Izby mogą zgłaszać od daty rozesłania zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu, w którego porządku obrad przewidziano wybór członków Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie do Zarządu Izby, a jeżeli zgłoszenie następuje w toku Walnego Zgromadzenia – do rąk jego przewodniczącego. Zgłoszenie musi zawierać podstawowe dane personalne kandydata, określać jego wykształcenie, miejsce zatrudnienia i przebieg dotychczasowej działalności zawodowej oraz rekomendację wnioskującego. W skład Sądu Koleżeńskiego mogą być wybrane osoby zgłoszone przez członka Izby nawet w przypadku, gdy członek ten zgłosił kandydaturę (-y) do innych organów i osoba(-y) ta(-e) została(-y) wybrana(-e) do tego organu, a także wówczas gdy w skład Sądu Koleżeńskiego zostanie wybrany więcej niż jeden kandydat zgłoszony przez tego samego członka, z zastrzeżeniem że nie może to być osoba:
  1. będąca członkiem innego wybieralnego organu Izby;
  2. powiązana z innym członkiem Sądu Koleżeńskiego jakimkolwiek stosunkiem o charakterze służbowym, osobistym, rodzinnym lub majątkowym.
 3. Członkowie organów Izby pełnią swe funkcje honorowo, zaś Walne Zgromadzenie ustala zasady zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji w organach Izby.

 

§18

 1. Kadencja organów Izby trwa 3 lata.
 2. Wybory do organów Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasają w dniu, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie kończące ich kadencję i wybory do tych organów.

 

Walne Zgromadzenie  

§19

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie.

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby i odbywa się raz w roku, najpóźniej w czerwcu.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków Izby poprzez wysłanie im pisemnych zawiadomień, co najmniej na 30 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane Zarządowi, najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 4. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ust.3 Zarząd zawiadamia członków Izby o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia przez wysłanie informacji listem poleconym lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem.

 

§20

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Izby.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarząd Izby w czasie określonym w statucie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy Zarząd Izby pomimo żądania Komisji Rewizyjnej nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu trzech tygodni od zgłoszenia tego żądania.

 

§21

Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 19.  

§22

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli.
 2. Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu liczbą głosów określonych w regulaminie głosowania Walnego Zgromadzenia.
 3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Generalny Izby.

 

§23

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych członków lub ich przedstawicieli, jeżeli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.  

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie zmian Statutu Izby;
 2. uchwalanie, zmiany i uchylanie Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy.
 3. uchwalanie regulaminu głosowania Walnego Zgromadzenia, uchwalanie regulaminu powoływania organów Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 4. uchwalanie regulaminu działania Sądu Koleżeńskiego;
 5. wybór i odwoływanie członków Zarządu Izby, członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
 6. wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Izby;
 7. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 8. rozpatrywanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia wyodrębnionych jednostek gospodarczych;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości;
 11. ustalanie regulaminu i wysokości składek członkowskich;
 12. rozpatrywanie wniosków Sądu Koleżeńskiego dotyczących pozbawienia członkostwa;
 13. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących pozbawienia członkostwa;
 14. rozpatrywanie odwołań członków Izby i wydawców niebędących członkami Izby od decyzji Zarządu w przedmiocie zwolnienia z obowiązku stosowania postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy w całości lub w części wobec danego tytułu prasowego;
 15. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze S

 

Zarząd  

§25

 1. Zarząd sprawuje ogólne kierownictwo sprawami Izby w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, w tym sprawami niezastrzeżonymi dla innych jej organów, oraz wykonuje obowiązki wynikające z uchwał innych organów Izby. W zakresie określonym uchwałami Walnego Zgromadzenia, Zarząd reprezentuje interesy zrzeszonych członków oraz współpracuje z organami administracji centralnej i terenowej oraz władzami samorządowymi przy realizacji celów wskazanych przez Statut; w tym samym zakresie Zarząd reprezentuje interesy zrzeszo­nych członków za granicą.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. zatwierdzanie rocznego budżetu Izby oraz określanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Izba może zaciągnąć w danym roku budżetowym;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Izby w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz innych strukturach samorządowych;
  3. interpretacja Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy na potrzeby członków Izby oraz podejmowanie decyzji w sprawie okresowych wyłączeń tytułu prasowego w całości lub w części ze stosowania Kodeksu;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Izby w krajowych i międzynarodowych organizacjach prowadzących działalność związaną z rynkiem wydawniczym;
  5. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub uczestnictwie Izby w podmiotach gospodarczych, których cele pokrywają się lub są zbliżone do celów i zadań Izby;
  6. podejmowanie wszelkich innych decyzji niezastrzeżonych Statutem dla innych organów Izby.
 3. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Zarząd za swoje działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.

 

§26

 1. Zarząd składa się z 11–25 osób zgłoszonych przez członków Izby, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Izby albo – podczas jego nieobecności – jeden z Wiceprezesów.
 3. Prezes wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w osobnym głosowaniu. W razie rezygnacji Prezesa, Walne Zgromadzenie na najbliższym zjeździe dokonuje wyboru nowego Prezesa.
 4. Wiceprezesów w liczbie 1–4 wybierają ze swego grona i odwołują członkowie Zarządu. W razie rezygnacji któregokolwiek z Wiceprezesów, Zarząd na najbliższym swym posiedzeniu dokonuje wyboru nowego Wiceprezesa.

 

§27

 1. W stosunkach wewnętrznych prace Izby prowadzi Prezes Izby lub upoważniony Wiceprezes.
 2. W imieniu Zarządu Prezes Izby lub upoważniony Wiceprezes reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Prezes Izby realizuje i nadzoruje wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu.
 4. Prezes Izby upoważniony jest do bezpośrednich kontaktów z międzynarodowymi organizacjami wydawców i prezentowania stanowiska Izby; z działań tych składa w miarę potrzeb informację Zarządowi.
 5. W zakresie działalności gospodarczej Prezes Izby podejmuje decyzje wykonawcze wynikające z podjętych przez Zarząd uchwał.
 6. W sprawach zasadniczych dla środowiska wydawniczego – ładu medialnego, przepisów finansowych, gospodarczych i.in. – a występujących w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, Prezes Izby konsultuje się z członkami Zarządu dla wypracowania stanowiska Izby.
 7. W sprawach niecierpiących zwłoki Prezes Izby może podejmować działania w imieniu Zarządu i na rzecz członków. Działania podjęte w tym trybie wymagają potwierdzenia przez Zarząd na jego najbliższym posiedzeniu.
 8. Prezes Izby zobowiązany jest składać Zarządowi systematyczne sprawozdania z podjętych decyzji i prowadzonych działań.

  Komisja Rewizyjna  

§28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.

 

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby;
 2. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby;
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 4. wyrażanie opinii odnoszących się do istotnych decyzji o charakterze majątkowym.

 

§30

Komisja Rewizyjna działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.   Sąd Koleżeński  

§31

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania wynikających z członkostwa w Izbie sporów, zaistniałych pomiędzy członkami oraz sporów związanych z naruszeniem Statutu i uchwał organów Izby, w tym również wydawców niebędących członkami Izby. Szczegółowe kompetencje Sądu Koleżeńskiego określa jego regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 2. Sąd Koleżeński składa się z jedenastu do piętnastu osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. O liczbie członków Sądu Koleżeńskiego w danej kadencji rozstrzyga w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.
 3. Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu oraz regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz innych uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział V Reprezentacja  

§32

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby upoważnieni są Prezes Izby lub – na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd – działający wspólnie dwaj członkowie Zarządu.
 2. Zarząd może w regulaminie, o którym mowa w § 25 ust. 3 lub w formie odrębnej uchwały, ustanowić stałe lub doraźne pełnomocnictwo do załatwiania określonych spraw lub składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu, określając jednocześnie zakres udzielonego umocowa­nia.

 

Rozdział VI Dyrektor Generalny oraz Biuro Izby  

§33

 1. Bieżącą obsługę spraw Izby wykonuje w ramach uchwał jej organów Dyrektor Generalny Izby Wydawców Prasy, zwany dalej Dyrektorem Generalnym; Dyrektora Generalnego na wniosek Prezesa Izby powołuje i odwołuje Zarząd bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
 2. Dyrektor Generalny jest pełnomocnikiem Zarządu i w granicach udzielonego pełnomocnictwa przysługuje mu prawo reprezentowania interesów Izby oraz zrzeszonych członków.
 3. Dyrektor Generalny kieruje Biurem Izby, będącym jego aparatem pomocniczym.
 4. Zarząd zawiera z Dyrektorem Generalnym umowę, z której wynika dla niego obowiązek świadczenia pracy na rzecz Izby; kompetencje Dyrektora Generalnego i zakres jego pełnomocnictw Zarząd określa w regulaminie, o którym mowa w ust. 5.
 5. Zarząd, na wniosek Prezesa Izby, uchwala regulamin organizacyjny Biura Izby, określając jego zadania i strukturę organizacyjną; postanowienia § 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział VII Komisje i zespoły programowe  

§34

 1. W zależności od potrzeb, w celu opracowania i realizacji konkretnych problemów wynikających z zadań statutowych, Zarząd może powoływać stałe lub doraźne komisje lub zespoły programowe. Komisje powoływane są spośród członków Izby.
 2. Tryb i zasady powoływania oraz działalności komisji i zespołów programowych, określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

Rozdział VIII Gospodarka finansowa i majątek Izby  

§35

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.  

§36

Dochodami Izby są:

 1. wpływy ze składek członkowskich;
 2. wpływy z dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
 3. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej Izby, które mogą być przeznaczane na realizację celów statutowych;
 4. wpływy z działalności statutowej;
 5. dochody z majątku Izby.

 

§37

 1. Każdy członek Izby płaci miesięczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie przy zastosowaniu kryterium wysokości przychodów z działalności prasowej.
 2. Szczegółowe zasady pobierania składek określone są w regulaminie pobierania składek członkowskich, uchwalanym przez Walne Zgromadzenie.

 

§38

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd w granicach zakreślonych w budżecie Izby.    

 

Rozdział IX Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby  

§39

 1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Izby.
 3. Walne Zgromadzenie po powzięciu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi likwidatora w celu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział X Postanowienia końcowe  

§40

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 579z późn. zmianami) i inne obowiązujące przepisy.  

 

Statut_IWP_do pobrania