Prawo autorskie. Prawo międzynarodowe

  1. Konwencja berneńska – Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym Aktem paryskim konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonym w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474, zał.)

Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych

  1. Konwencja rzymska – Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 125, poz. 800)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971250800

  1. Traktat WIPO o prawie autorskim (WCT) Genewa (1996), Dz. Urz. L 89 z 11.04.2000 r., str. 8-14; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 11, t. 33, s. 210-216

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050030012&type=2

  1. Traktat WIPO o wykonaniach artystycznych i fonogramach (WPPT) Genewa (1996) Dz. Urz. L 89 z 11.04.2000 r., str. 15-23; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 11, t. 33, s. 217-225

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040410375

  1. Porozumienie TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143, zał.)

http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/download_gallery/TRIPS.pdf

 

 

 

 

Opracowano na podstawie: https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/akty-prawne