Prawo autorskie. Prawo UE

 1. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 2, s. 32)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565694815841&uri=CELEX:32004L0048

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG.); PE/51/2019/REV/1; Dz.U. L 130 z 17.5.2019, str. 92—125

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565694853662&uri=CELEX:32019L0790

 

 1. Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, s. 28)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565694884335&uri=CELEX:32006L0115

 

 1. Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, s. 12)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565694917116&uri=CELEX:32006L0116

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz. Urz. UE L 111 z 05.05.2009, s. 16)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565694969548&uri=CELEX:32009L0024

 

 1. Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996, s. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, s. 459, z późn. zm.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565695011520&uri=CELEX:31996L0009

 

 1. Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. internetowa w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. Urz. WE L 167 z 22.06.2001, s. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 230)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565695056131&uri=CELEX:32001L0029

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, s. 399)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565695089015&uri=CELEX:32000L0031

 

 1. Dyrektywa 2001/84/WE z 27.09.2001, Prawo autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki, Dz. Urz. UE L z 13.10.2001

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565695137121&uri=CELEX:32001L0084

 

 1. Dyrektywa Rady 93/83/EWG z 27.09.1993 w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową, Dz. Urz. UE L z 6.10. 1993 r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565695189051&uri=CELEX:31993L0083

 

 1. Rozporządzenie Rady Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003, U. UE L 181 z 29.6.2013, str. 15—34

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565695251213&uri=CELEX:32013R0608

 

 1. Zalecenie Komisji z 18.10.2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online, 2005/737/WE, Dz. Urz. z 2005 r., L 276, str. 54

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565695389013&uri=CELEX:32005H0737

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. UE L 84 z 20.3.2014, str. 72—98

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565695429006&uri=CELEX:32014L0026