Raport nt. skali piractwa treści w Polsce i strat dla kultury i gospodarki

W dniu 21.06.2017 został zaprezentowany przygotowany przez firmę Deloitte raport dotyczący piractwa w internecie i związanych z nim strat dla kultury i gospodarki w Polsce. Raport został przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia „Kreatywna Polska”, a w jego opracowaniu uczestniczyły także Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

W dokumencie dokonana została analiza wpływu piractwa internetowego na naszą gospodarkę na więcej ...

Prawa pokrewne – pismo IWP do wiceministra cyfryzacji

Pierwszego dnia czerwca Izba wystosowała pismo do pana Krzysztofa Szubertasekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. W piśmie zawarto uwagi wydawców do prac Rady Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Izba przekazała ministrowi materiały, które wyjaśniają w sposób merytoryczny wiele kwestii związanych więcej ...

Parlament Europejski za obniżeniem stawek VAT na e-publikacje

Prace Unii Europejskiej związane z dyrektywą dotyczącą podatku VAT dla publikacji cyfrowych wchodzą w kluczową fazę.

Dnia 1 czerwca b.r. Parlament Europejski przyjął projekt regulacji wprowadzający możliwości stosowania przez państwa członkowskie zredukowanej, silnie zredukowanej lub zerowej stawki VAT na publikacje elektroniczne – e-prasę i e-książkę, czyli zrównanie stawek podatku VAT do poziomu obowiązującego obecnie dla wersji drukowanych. Decyzję co do więcej ...

Wyniki badań skuteczności reklamy w prasie – prasa angażuje odbiorcę

Polskie Badania Czytelnictwa zakończyły etap badania zalet prasy, dotyczący postrzegania reklam w prasie. Wyniki badania „eyetrackerowego” (za pomocą urządzenia, które śledzi ruchy gałki ocznej respondenta, któremu pokazywany jest materiał badawczy) są korzystane dla prasy, dostarczają empirycznego dowodu, że prasa angażuje odbiorcę (skupia uwagę), dzięki czemu reklamodawca może przekazać konsumentowi bardziej złożony komunikat marketingowy. PBC przedstawiły prezentację wyników na posiedzeniu Zarządu IWP więcej ...

Umowy o dzieła w wydawnictwie – analiza prawna

W związku z pytaniami kierowanymi do Izby, a także informacjami o kontrolach ZUS dotyczących kwalifikowania wykonywanych czynności pod katem zawieranym umów, kancelaria prawna Bukowski & Wspólnicy przygotowała na zlecenie Izby opinię prawną odnoszącą się do zasad stosowania umowy o dzieło w praktyce wydawniczej.

Opinię tę wraz z wzorami umów Biuro Izby przesłało wszystkim członkom więcej ...

Projekt ustawy o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Izba przygotowała stanowisko wobec projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi. Stwierdzono w nim, że w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do więcej ...

Uzasadnienie wyroku NSA w sprawie skargi IMM sp. z o.o. dotyczącej REPROPOL-u

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił uzasadnienie wydanego 24 marca 2017 r. wyroku, niezwykle ważnego dla problemów pressclippingu (monitoringu mediów) w Polsce. W sprawie toczącej się ze skargi Instytutu Monitorowania Mediów sp. z o.o. na decyzję Ministra Kultury dotyczącą zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi udzielonego w 2009 r. na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, NSA więcej ...

ROZSTRZYGNIĘTO XV KONKURS GRANDFRONT 2016 NA NAJLEPSZĄ PRASOWĄ OKŁADKĘ ROKU

15 maja 2017 roku na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozstrzygnięta została Jubileuszowa, XV edycja Konkursu Izby Wydawców Prasy na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2016. Wręczono nagrody w 9 kategoriach Konkursu.

Nagrodę główną zdobyła redakcja „Harper’s Bazaar” za okładkę wydania nr 10 z 2016 roku.

Podczas Gali wręczono także specjalną nagrodę XV-lecia Konkursu GrandFront, wybraną więcej ...

Obradowało XXV Walne Zgromadzenie Członków IWP

W dniu 11 maja 2017 r. odbyło się XXV Walne Zebranie Członków Izby Wydawców Prasy.

Sprawozdanie z działalności IWP w okresie od poprzedniego Walnego Zgromadzenia omówił prezes Izby Wiesław Podkański. Podkreślił on m.in. znaczenie problematyki warunków dystrybucji prasy, nowelizacji prawa autorskiego oraz kompleksu spraw i działań Izby związanych z ochroną praw własności intelektualnej, szczególnie starań o więcej ...

Gala Konkursu GrandFront 2014 już 18 maja

Blisko już finał najważniejszego artystycznego wydarzenia w branży prasowej, jakim jest Konkurs Izby Wydawców Prasy na Najlepszą Okładkę Prasową Roku GrandFront. Konkurs oficjalnie rozpoczął się z po­cząt­kiem marca, a jego rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród odbędzie się 28 maja, podczas uroczystej Gali Finałowej w Mu­zeum Sztuki Nowoczesnej. Laureatów wytypuje Jury, w którym zasiadają więcej ...

Szansa na zrównanie stawek VAT na publikacje

Komisja Europejska proponuje szybką ścieżkę legislacyjną umożliwiająca państwom członkowskim zrównanie stawek VAT na e-publikacje ze stawkami dla pozycji drukowanych. Udało się osiągnąć także poparcie polskiego Ministerstwa Finansów dla zrównania stawek – głównie dzięki zaproponowanym przez Izbę definicjom książki i prasy elektronicznej oraz zapisów dających ministerstwu pewne gwarancje, że nowe stawki nie będą nadużywane przez producentów treści audio-wideo, wykorzystujących prasę więcej ...

Poparcie dziennikarzy dla prawa pokrewnego na poziomie Unii Europejskiej

OŚWIADCZENIE ENPA

Europejscy wydawcy prasy z zadowoleniem przyjmują poparcie dziennikarzy dla prawa pokrewnego na poziomie Unii Europejskiej

Bruksela, 18 kwietnia 2017 – Prezydent ENPA, a zarazem wiceprezydent ITEDI (La Stampa, Il Secolo) Carlo PERRONE wyraził zadowolenie z oświadczenia wydanego przez Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ) w sprawie praw autorskich, a zwłaszcza prawa pokrewnego dla wydawców prasy na poziomie więcej ...

Prace nad dyrektywą AVMS

Kierunek prac nad nowelizacją dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) nie jest, niestety, dobry dla prasy. Organa UE traktują telewizję jako najbardziej zagrożoną przez internet i proponują szereg zmian umacniających pozycję TV na rynku reklamy, głównie przez znaczne rozluźnienie limitów czasu reklamowego. Uderzy to głównie w prasę, zwłaszcza w Polsce, gdzie udział telewizji w rynku więcej ...

Wyrok NSA: IMM nie ma prawa kwestionować zezwolenia SDW REPROPOL

24 marca 2017 r. zapadł niezwykle ważny dla problemów press clippingu (monitoringu mediów) w Polsce wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. W sprawie toczącej się ze skargi Instytutu Monitorowania Mediów sp. z o.o. na decyzję Ministra Kultury dotyczącą zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi udzielonego w 2009 r. na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, NSA ostatecznie orzekł, że IMM nie ma więcej ...

Projekt nowelizacji prawa prasowego w zakresie autoryzacji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konsultacje w sprawie projektu nowelizacji Prawa prasowego w zakresie autoryzacji. Nowelizacja ta jest wykonaniem wyroku ETS.

Projekt MKiDN dotyczy zmiany bardzo istotnej z punktu widzenia naszego środowiska kwestii. Izba przedstawiła ministerstwu swoje stanowisko. Jest ono tożsame z uwagami i postulatami przedstawianymi już przez IWP podczas konsultacji projektu zmian więcej ...

Spotkanie wydawców prasy z eurodeputowanymi

W lutym odbyło się w Brukseli spotkanie przedstawicieli IWP z kilkunastoma polskimi eurodeputowanymi, reprezentującymi różne partie, z ich asystentami oraz ekspertami. W skład sześcioosobowej delegacji Izby weszli: prezes Wiesław Podkański, prezes Grzegorz Tomaszewski, red. Wojciech Rogacin, red. Dominik Księski, prezes Jacek Ślusarczyk oraz mec. Jacek Wojtaś. Podczas spotkań przedstawiono stanowisko polskich wydawców ws. praw pokrewnych więcej ...

Coraz więcej podpisów pod „Manifestem” redakcji i wydawców ws. praw pokrewnych

Coraz więcej redakcji i wydawców podpisuje się pod „Manifestem” w sprawie praw pokrewnych dla wydawców prasy. Przypomnijmy, że wieloletnie działania wydawców krajów europejskich – w sytuacji postępującej degradacji prasy, wynikającej m.in. z piractwa treści prasowych przez liczne portale internetowe i technologicznych monopolistów, skutkującej spadkiem nakładów i przychodów reklamowych – doprowadziły do powstania inicjatywy Komisji Europejskiej przyznania wydawcom praw pokrewnych. Należy więcej ...

Apel ośmiu organizacji do prezydenta ws. skreślenia art. 212 kk

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ułaskawieniu redaktora Tomasza Wróblewskiego, skazanego z art. 212 k.k. (Dz. U. 1997 r., nr 88, poz. 553), a także o wszczęciu procedury ułaskawienia red. Michała Fury, również skazanego z art. 212 k.k. Sytuacja ta wydaje się wskazywać, iż prezydent podziela przekonanie o szkodliwości pozostawania w polskim systemie prawnym art. więcej ...

Dalsze działania ws. stawek VAT na e-publikacje

W lutym Izba kontynuowała działania związane ze stawką VAT na publikacje cyfrowe. Obszerne pismo w tej sprawie wystosowano do wicemarszałka sejmu Stanisława Tyszki, który wystąpił z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zrównania stawek VAT na publikacje drukowane i cyfrowe. W piśmie z 6 lutego Izba podziękowała marszałkowi za tę inicjatywę i – co było wcześniej ustalone więcej ...

GrandFront 2016 – kończy się czas na zgłoszenia!

Dobiega końca czas na zgłaszanie okładek w jubileuszowej, XV. edycji Konkursu na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2016. W tym roku w regulaminie Konkursu wprowadzono pewne zmiany – zmierzają one do doprecyzowania kategorii oraz równoważenia prac w druku i cyfrze. Dokładne informacje i mechanizm zgłaszania prac znajdują się na stronie internetowej www.grandfront.pl

W związku z więcej ...