Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Zatwierdzony uchwałą XIII NWZ IWP w dniu 16 listopada 2005 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy regulamin określa szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Sąd Koleżeński Izby Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1  „Izba” – Izbę Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie;
2  „Walne Zgromadzenie” – Walne więcej ...

Skład władz

Zarząd Izby Wydawców Prasy

MAREK FRĄCKOWIAK – PREZES
Izba Wydawców Prasy

JERZY BACZYŃSKI – WICEPREZES
Polityka

ZBIGNIEW BENBENEK – WICEPREZES
TIME SA

BOGUSŁAW CHRABOTA – WICEPREZES ds. zagranicznych
Gremi Media

TOMASZ NAMYSŁ – WICEPREZES
Wydawnictwo Bauer

MARCIN BIEGLUK
Ringier Axel Springer Polska

BARTOSZ HOJKA
Agora

TOMASZ JAŻDŻYŃSKI
Gremi Media

ADAM KOZIOŁEK
Polskie Wydawnictwo Rolnicze

DOMINIK KSIĘSKI
Wydawnictwo Dominika więcej ...

Dokumenty wymagane do przystąpienia do Izby Wydawców Prasy

Zgodnie ze Statutem Izby Wydawców Prasy członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydawniczą na obszarze działania Izby z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe. Przez działalność wydawniczą rozumiana jest działalność polegająca na wydawaniu gazet i czasopism na podstawie wpisu do właściwych rejestrów. Wydawca pragnący wstąpić do Izby Wydawców Prasy powinien przesłać do Biura więcej ...

Statut Izby Wydawców Prasy

STATUT

Izby Wydawców Prasy

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

  • 1 Izba Wydawców Prasy, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów z zakresie prowadzonej przez nie działalności wydawniczej. Przez tę działalność rozumiana jest działalność prasowa polegająca na wydawaniu gazet i czasopism zarówno w wersji papierowej, cyfrowej lub elektronicznej z wykorzystaniem środków audialnych lub audiowizualnych więcej ...

Rys historyczny

Izba Wydawców Prasy, działająca od roku 1996, jest organizacją samorządu gospodarczego wydawców prasy. Do jej podstawowych zadań należy:
  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wydawniczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności wydawniczej, a zwłaszcza opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
  • wyrażanie opinii o więcej ...

Informacje o Izbie

Izba Wydawców Prasy, działająca od roku 1996, jest organizacją samorządu gospodarczego wy-dawców prasy. Do jej podstawowych zadań należy:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wydawniczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności wydawniczej, a zwłaszcza opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
  • wyrażanie opinii o więcej ...

Ustawa o izbach gospodarczych

Izba Wydawców Prasy jest wpisana do Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem 81 rejestru izb.

Działa na podstawie przepisów Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r.

Do pobrania:

Ustawa_o_izbach_gospodarczych (format PDF)

Tekst ustawy:


USTAWA
 z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Opracowano na podstawie:

Dz.U. z 1989r. Nr 35, poz. więcej ...