Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Zatwierdzony uchwałą XIII NWZ IWP w dniu 16 listopada 2005 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy regulamin określa szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Sąd Koleżeński Izby Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1  „Izba” – Izbę Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie;
2  „Walne Zgromadzenie” – Walne Zgromadzenie Członków Izby;
3  „Statut” – statut Izby;
4  „Kodeks Dobrych Praktyk” – Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 16 listopada 2005 r.;
5  „Sąd Koleżeński lub Sąd” – Sąd Koleżeński Izby;
6  „Zespół Orzekający” – wskazanych do rozpoznania i rozstrzygnięcia konkretnej sprawy przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego trzech jego członków;
7  „Zespół Odwoławczy” – wskazanych przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego do rozpoznania odwołania od orzeczenia Zespołu Orzekającego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy pięciu członków Sądu spośród członków, którzy nie brali udziału w wydawaniu orzeczenia, co do którego wniesiono odwołanie;
8  „Inny Wydawca” – wydawcę nie będącego członkiem Izby, który złożył Zarządowi Izby pisemną deklarację o akceptacji Kodeksu Dobrych Praktyk i gotowości przestrzegania jego postanowień co do określonych tytułów prasowych na zasadach określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk;
9  „Wnioskodawca” – wydawcę będącego członkiem Izby bądź Innego Wydawcę albo organ Izby składających w Sądzie Koleżeńskim wniosek o rozstrzygnięcie sprawy;
10  „Uczestnik sporu” lub „Strona” – Wnioskodawcę oraz wydawcę(ów) przeciwko któremu (-ym) skierowano wniosek o rozstrzygnięcie sprawy;
11  „orzeczenie” – stanowisko Sądu Koleżeńskiego zawierające rozstrzygnięcie co do istoty sprawy albo postanowienie o umorzeniu postępowania;
12  „regulamin” – niniejszy regulamin.

 

§ 3.
Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu, regulaminu i innych uchwał Walnego Zgromadzenia.

II. KADENCJA I SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO, WYGAŚNIĘCIE MANDATU

§ 4. 
Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.

§ 5.
1. Sąd Koleżeński, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia, liczy od jedenastu do piętnastu członków wybieranych i odwoływanych przez ten organ, przy czym w jego skład nie może być wybrana osoba:
1) będąca członkiem innego wybieralnego organu Izby;
2) powiązana z innym członkiem Sądu jakimkolwiek stosunkiem o charakterze służbowym, osobistym, rodzinnym lub majątkowym.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje funkcje osobiście.

§ 6.
1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają w głosowaniu tajnym ze swego grona przewodniczącego oraz jednego albo dwóch zastępców.
2. Do obowiązków przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy koordynowanie i kierowanie jego pracami, a w szczególności:
1) reprezentowanie Sądu wobec innych organów Izby oraz osób trzecich;
2) podpisywanie dokumentów i korespondencji w imieniu Sądu;
3) powoływanie Zespołów Orzekających i Zespołów Odwoławczych oraz wyznaczanie ich przewodniczących;
4) wyznaczanie terminów posiedzeń Zespołów Orzekających i Zespołów Odwoławczych;
5) kontrolowanie pracy ekspertów (biegłych);
6) wyznaczanie protokolantów;
7) inne sprawy zastrzeżone w regulaminie do jego kompetencji.
3. Do obowiązków zastępcy (-ów) przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy zastępowanie przewodniczącego w razie niemożności wykonywania przez niego obowiązków oraz wykonywanie innych czynności powierzanych przez przewodniczącego.

§ 7.
1. Mandat członka Sądu Koleżeńskiego wygasa:
1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kwitującego organy Izby za ostatni rok jego kadencji;
2) z chwilą jego odwołania;
3) z upływem czternastu dni od złożenia przez niego rezygnacji, chyba że wcześniej zostanie wybrana na jego miejsce inna osoba;
4) w przypadku jego śmierci;
5) w przypadku jego nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Sądu, stwierdzonej uchwałą tego organu.
2. Wszystkie czynności dokonywane w charakterze członka Sądu Koleżeńskiego przez osoby, których mandat wygasł są bezskuteczne. Orzeczenia zapadłe z udziałem tych osób są nieważne.

III. KOMPETENCJE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

§ 8.
Do wyłącznych kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie:
1) sporów pomiędzy członkami Izby;
2) spraw związanych z naruszeniem przez członka Izby postanowień Statutu, Kodeksu Dobrych Praktyk, regulaminów i innych uchwał        organów Izby;
3) spraw dotyczących niezgodnego z Kodeksem Dobrych Praktyk działania lub zaniechania Innego Wydawcy.

IV. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM KOLEŻEŃSKIM

§ 9.
Postępowanie zostaje wszczęte na wniosek:
1) członka Izby, którego interes został naruszony przez innego jej członka (innych członków) w sprawach dotyczących lub związanych z        przynależnością do Izby;
2) członka Izby, albo organu Izby w sprawach związanych z naruszeniem przez innego jej członka (członków) postanowień Statutu, Kodeksu Dobrych Praktyk i innych uchwał organów Izby;
3) członka Izby albo jej organu w sprawach dotyczących niezgodnego z Kodeksem Dobrych Praktyk działania lub zaniechania Innego Wydawcy;
4) Innego Wydawcy w sprawach dotyczących niezgodnego z Kodeksem Dobrych Praktyk działania lub zaniechania członka Izby albo drugiego Innego Wydawcy.

§ 10.
1. Wnioski o rozstrzygnięcie sprawy muszą zawierać:
1) datę sporządzenia;
2) oznaczenie Wnioskodawcy;
3) oznaczenie Uczestnika(-ów) sporu, którego(-ych) dotyczą zarzuty;
4) opis zarzutów;
5) uzasadnienie zarzutów;
6) podpis Wnioskodawcy lub osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do jego reprezentowania;
7) spis załączników.
2. Jeżeli wniosek o rozstrzygnięcie sprawy sporządzony został z naruszeniem postanowienia ust. 1, przewodniczący zwraca go Wnioskodawcy, bez wcześniejszego wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

§ 11.
Wnioski o rozstrzygnięcie sprawy wnoszone są bezpośrednio do przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego wraz z kopią (-ami) lub odpisem (-ami) wniosku i załączników dla pozostałych Uczestników sporu.

§ 12.
1. Sprawy, o których mowa w § 9 są rozpoznawane i rozstrzygane kolegialnie przez Zespoły Orzekające.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu Orzekającego powinno się odbyć w ciągu trzydziestu dni od dnia wpłynięcia wniosku o rozstrzygnięcie sprawy do Sądu.
3. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Strony prawidłowo powiadomionej o terminie posiedzenia Sąd może zarządzić przeprowadzenie tego posiedzenia pomimo nieobecności Strony i wydać orzeczenie.

§ 13.
1. Niezwłocznie po wyznaczeniu terminu posiedzenia, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego zawiadamia o tym terminie Wnioskodawcę oraz pozostałych Uczestników sporu, którym doręcza kopie (odpisy) wniosku wraz z załącznikami, informując ich o prawie złożenia w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia pisemnej odpowiedzi na wniosek, pod rygorem jej pominięcia przy wydawaniu orzeczenia. Do odpowiedzi na wniosek postanowienia § 10 i § 11 stosuje się odpowiednio.
2. O terminie posiedzenia zawiadamia się osoby zgłoszone do przesłuchania w charakterze świadka we wniosku o rozstrzygnięcie sprawy lub w odpowiedzi na wniosek, a także inne osoby, których udział w posiedzeniu w ocenie przewodniczącego jest niezbędny.
3. Zawiadomienia, o których mowa w ustępach poprzedzających muszą być doręczone z takim wyprzedzeniem, aby zapewnić wzywanym osobom uczestnictwo w posiedzeniu. W zawiadomieniu podaje się dzień, godzinę i miejsce pierwszego posiedzenia Zespołu Orzekającego oraz jego skład osobowy.

§ 14.
1. W skład Zespołu Orzekającego nie mogą wchodzić członkowie Sądu powiązani ze Stronami lub ich przedstawicielami jakimkolwiek stosunkiem o charakterze służbowym, osobistym, rodzinnym lub majątkowym, a w szczególności nie mogą oni pozostawać z nimi w stosunku pracy lub zlecenia oraz być ich udziałowcami lub członkami organów zarządzających bądź nadzorczych.
2. Członek Zespołu Orzekającego może być wyłączony z jego składu z własnej inicjatywy lub na wniosek Strony złożony przez nią na piśmie najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, jeżeli między nim a jedną ze Stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu rozstrzyga Sąd Koleżeński.
3. Jeżeli w skład Zespołu Orzekającego wchodzi przewodniczący Sądu Koleżeńskiego funkcja przewodniczącego Zespołu Orzekającego przypada mu z urzędu.
4. Przewodniczący Zespołu Orzekającego czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania zwracając w szczególności uwagę na to, by:
1) posiedzenie rozpoczęło się punktualnie;
2) wyjaśniono wszystkie istotne w sprawie okoliczności;
3) sprawa została rozstrzygnięta na pierwszym posiedzeniu;
4) protokół został podpisany niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu siedmiu dni po jego odbyciu;
5) podczas narady omówiono wszystkie zagadnienia faktyczne i prawne dotyczące rozpoznawanej sprawy.

§ 15.
1. W ramach prowadzonego przez siebie postępowania dowodowego, Zespół Orzekający dąży do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.
2. Zespół Orzekający dąży do stworzenia warunków umożliwiających jej polubowne zakończenie w drodze ugody Stron zawartej na pierwszym posiedzeniu, a jeżeli jest to niemożliwe – wyda orzeczenia na tym posiedzeniu.

§ 16.
1. Po otwarciu posiedzenia Zespołu Orzekającego przez jego przewodniczącego i sprawdzeniu, czy Strony oraz inne wezwane osoby stawiły się oraz, czy nie zachodzą przeszkody do rozpoznania sprawy, najpierw Wnioskodawca, a potem pozostali Uczestnicy sporu przedstawiają ustnie swoje stanowiska w sprawie, w tym przytaczają twierdzenia i dowody wskazane we wniosku i w odpowiedzi na wniosek.
2. Niestawiennictwo Strony na posiedzeniu Zespołu Orzekającego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy na tym posiedzeniu, chyba że Strona wnosiła o jego odroczenie i wyznaczenie drugiego terminu posiedzenia wykazując, że nie mogła stawić się na pierwsze posiedzenie osobiście bądź przez przedstawiciela lub pełnomocnika.
3. Udzielając głosu Stronom przewodniczący Zespołu Orzekającego może ograniczyć czas wystąpienia, stosownie do wagi i zawiłości sprawy. Przewodniczący może udzielić Stronie dodatkowego głosu jeżeli uzna, że konieczna jest replika tej Strony.
4. Jeżeli przewodniczący stwierdzi, że Strona wyczerpująco przedstawiła swoje stanowisko w sprawie, może odebrać jej głos.
5. W przypadku odebrania głosu Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zespołu Orzekającego. Odwołanie wnosi się ustnie do protokołu z posiedzenia Zespołu Orzekającego.

§ 17.
Posiedzenia Zespołu Orzekającego są jawne. Na wniosek Strony Zespół Orzekający może wyłączyć jawność posiedzenia w całości albo w części.

§ 18.
W przypadkach wymagających wiadomości specjalnych Zespół Orzekający z własnej inicjatywy może, po udostępnieniu niezbędnych materiałów, dopuścić dowód z opinii pisemnej bądź ustnej do protokołu z posiedzenia Zespołu Orzekającego jednego lub kilku ekspertów (biegłych).

§ 19.
Wnioskodawca i pozostali Uczestnicy sporu mogą przeglądać akta sprawy w każdym stadium postępowania.

§ 20.
1. Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy przewodniczący Zespołu Orzekającego udziela głosu Stronom, w pierwszej kolejności Wnioskodawcy, w drugiej – pozostałym Uczestnikom sporu, po czym zamyka posiedzenie. Postanowienia § 16 ust. 4 5 stosuje się odpowiednio.
2. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 orzeczenie zapada po odbyciu pierwszego posiedzenia.

§ 21.
1. Po zamknięciu posiedzenia Zespół Orzekający wydaje orzeczenie, biorąc za podstawę stan rzeczy przedstawiony we wniosku i w odpowiedzi na wniosek, chyba że odpowiedź na wniosek złożona została po upływie terminu, o którym mowa w § 13 ust. 1, oraz biorąc po uwagę ostateczne stanowiska stron przedstawione na posiedzeniu.
2. Zespół Orzekający wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia oraz spisanie orzeczenia.
3. Orzeczenia zapadają w formie uchwał bezwzględną większością głosów oddanych przez członków Zespołu Orzekającego.
4. Członek Zespołu Orzekającego nie może wstrzymać się od głosowania nad mającym zapaść orzeczeniem.
5. Do orzeczenia może zostać zgłoszone zdanie odrębne członka Zespołu Orzekającego, jeżeli nie zgadza się on z treścią uchwały. Dla swej ważności zdanie odrębne musi być uzasadnione na piśmie i podpisane przez zgłaszającego je członka Zespołu Orzekającego oraz załączone do orzeczenia Zespołu Orzekającego w tym samym terminie, w którym sporządza się uzasadnienie orzeczenia. O zdaniu odrębnym czyni się wzmiankę w protokole z posiedzenia Zespołu Orzekającego.

§ 22.
1. Orzekając w sprawie Zespół Orzekający może:
1) odrzucić wniosek, jeżeli złożony został przez osobę nieuprawnioną albo jeżeli przedmiot wniosku nie podlega rozpatrzeniu przez Sąd Koleżeński;
2) uznać wniosek o rozstrzygnięcie sprawy za niezasadny;
3) nakazać zaprzestanie naruszania postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk, Statutu i innych uchwał organów Izby;
4) podać fakt naruszania postanowień Statutu, Kodeksu Dobrych Praktyk i innych uchwał organów Izby w formie publikacji w materiałach informacyjnych Izby, innych branżowych środkach przekazu, a w przypadkach szczególnie nagannych, w dowolnie wybranych środkach przekazu;
5) zakazać używania przez Innego Wydawcę w jego tytułach prasowych symbolu oznaczającego przestrzeganie postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk;
6) w stosunku do członków Izby naruszających postanowienia Statutu, Kodeksu Dobrych Praktyk i innych uchwał organów Izby wystąpić do Walnego Zgromadzenia o pozbawienie ich członkostwa w Izbie;
7) w stosunku do Innych Wydawców wykluczyć ich z grona wydawców stosujących Kodeks Dobrych Praktyk;
8) umorzyć postępowanie jeżeli Strony zawrą ugodę co do istoty sporu albo wniosek o jego rozpatrzenie zostanie cofnięty.
2. Ugoda, o której mowa w ust.1 pkt 8 niniejszego paragrafu ma moc orzeczenia. Niewykonanie zobowiązania przyjętego w ugodzie w przyjętym w niej terminie powoduje wznowienie postępowania przed Sądem. Wznowienie postępowania następuje na wniosek Strony. Po wznowieniu postępowania sprawa podlega rozpatrzeniu przez Zespół Orzekający przed którym zawarto ugodę.

§ 23.
1. Orzeczenie powinno zawierać:
1) miejsce i datę jego wydania;
2) oznaczenie członków Zespołu Orzekającego, protokolanta oraz Uczestników sporu;
3) określenie istoty sprawy;
4) rozstrzygnięcie co do wniosku Stron wraz z uzasadnieniem;
5) rozstrzygnięcie o kosztach;
6) pouczenie o środkach odwoławczych.
2. Oryginał orzeczenia i wszystkie jego odpisy muszą być opatrzone podpisami członków Zespołu Orzekającego oraz pieczęcią Izby.

§ 24.
1. Orzeczenie zostaje ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu narady, o której mowa w § 21 przez odczytanie jego treści oraz podanie ustnych motywów rozstrzygnięcia przez przewodniczącego Zespołu Orzekającego.
2. Zespół Orzekający może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas do siedmiu dni.
3. Orzeczenie i jego uzasadnienie sporządza przewodniczący Zespołu Orzekającego lub inny jego członek za zgodą pozostałych członków tego Zespołu.
4. Uzasadnienie orzeczenia sporządza się w ciągu siedmiu dni od jego ogłoszenia.
5. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się Uczestnikom sporu z urzędu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od ogłoszenia orzeczenia.
6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego publikowane są w serwisie internetowym lub biuletynie informacyjnym Izby, jeżeli obowiązek ten wynika z orzeczenia Sądu.

§ 25.
1 Od orzeczeń Sądu Stronom przysługuje odwołanie do Zespołu Odwoławczego. Postanowienia § 14 stosuje się odpowiednio.
2. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w terminie czternastu dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem Stronie wnoszącej odwołanie.
3. Po wpłynięciu odwołania przewodniczący Sądu Koleżeńskiego niezwłocznie zarządza doręczenie kopii (odpisu) odwołania pozostałym Uczestnikom sporu, którzy w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania mogą wnieść na piśmie odpowiedź na odwołanie. Postanowienia § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Zespół Odwoławczy wydaje orzeczenie po odbyciu posiedzenia, bez względu na niestawiennictwo Stron lub nie złożenie odpowiedzi na odwołanie. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu trzydziestu dni od dnia wpłynięcia odwołania. Rozstrzygnięcie następuje na podstawie zgromadzonych materiałów i dowodów. Postanowienia § 13 i § § 15 21 stosuje się odpowiednio.
5. Orzekając w sprawie Zespół Odwoławczy może:
1) odrzucić odwołanie, jeżeli złożone zostało przez osobę nieuprawnioną albo złożone zostało z naruszeniem postanowienia § 25 ust. 2;
2) uwzględnić odwołanie w całości albo w części;
3) oddalić odwołanie w całości.
6. Zespół Odwoławczy może uwzględnić wnioski dowodowe Stron jedynie wówczas, gdy Strona zgłosiła je we wniosku o rozstrzygnięcie sprawy lub w odpowiedzi na wniosek jako istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, a Zespół Orzekający z nieuzasadnionych przyczyn pominął te wnioski.
7. Zespół Odwoławczy może dopuścić dowód z opinii, o której mowa w § 18, jeżeli pomimo zaistnienia warunków do przeprowadzenia takiego dowodu, z nieuzasadnionych przyczyn Zespół Orzekający dowodu nie przeprowadził.
8. Zespół Odwoławczy nie może zwrócić sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Zespół Orzekający.
9. Do orzeczeń Zespołu Odwoławczego postanowienia § 23 i § 24 stosuje się odpowiednio.
10. Orzeczenia Zespołu Odwoławczego są ostateczne.

§ 26.
1. Sąd Koleżeński może orzec o zwrocie kosztów postępowania jeżeli uzna, że Strona swoimi działaniami lub zaniechaniami doprowadziła do jego wszczęcia.
2. Do kosztów postępowania zalicza się: koszty przeprowadzonych dowodów, uzasadnione koszty podróży służbowych członków Zespołu Orzekającego i Zespołu Odwoławczego oraz Strony wygrywającej sprawę, ekspertów (biegłych) i innych osób wzywanych na posiedzenia Zespołu Orzekającego i Zespołu Odwoławczego, a także koszty opinii, o których mowa w § 18. Pozostałe koszty postępowania Strony ponoszą we własnym zakresie.
3. W przypadku zawarcia przez Strony ugody, koszty postępowania zostają rozliczone zgodnie z jej treścią.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd – na wniosek Strony – może odstąpić od zasądzenia kosztów postępowania na jej rzecz.
5. Należności z tytułu kosztów postępowania wpłaca się na rachunek bankowy Izby.
6. Zwrot kosztów postępowania następuje w terminie czternastu dni od daty doręczenia wezwania do ich zapłaty. Wezwanie do zapłaty kosztów postępowania skierowane zostanie do Strony po bezskutecznym upływie terminu do złożenia odwołania od orzeczenia, a w przypadku orzeczenia Zespołu Odwoławczego – niezwłocznie po wydaniu orzeczenia przez ten Zespół.

§ 27.
1. Z posiedzeń Zespołu Orzekającego i Zespołu Odwoławczego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący tych Zespołów i protokolant.
2. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej, o czym należy przed jej uruchomieniem, uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w tej czynności.

§ 28.
Dokumenty składane lub wydawane w toku postępowania przed Sądem Koleżeńskim oraz wezwania doręcza się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Czynności związane z przyjmowaniem i wysyłaniem tych dokumentów wykonuje Biuro Izby.

§ 29.
1. Uczestnicy sporu mogą być reprezentowani przez pełnomocników ustanowionych w oparciu o przepisy art. 95 i nast. Kodeksu cywilnego.
2. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności przedstawić Sądowi pełnomocnictwo wraz z podpisem mocodawcy.

§ 30.
1. W celu zapewnienia warunków dla sprawnego wykonywania zadań Sądu Koleżeńskiego Biuro Izby zobowiązane jest do udzielania Sądowi niezbędnej pomocy administracyjnej i technicznej.
2. Z zastrzeżeniem § 26 koszty związane z działalnością Sądu Koleżeńskiego ponosi Izba.

§ 31.
Izba, Sąd Koleżeński oraz członkowie Zespołu Orzekającego i Zespołu Odwoławczego nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań związanych z postępowaniem toczącym się w danej sprawie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.
Tytuły rozdziałów nie mają wpływu na interpretację postanowień regulaminu.

§ 33.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
2. Z dniem wejścia w życie regulaminu traci moc „Regulamin Sądu Koleżeńskiego Izby Wydawców Prasy” przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby z dnia 27 kwietnia 2004 r. z tym, że w sprawach nie rozstrzygniętych ostatecznie do dnia wejścia w życie regulaminu, stosuje się regulamin dotychczasowy.