Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Zatwierdzony uchwałą XIII NWZ IWP w dniu 16 listopada 2005 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy regulamin określa szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Sąd Koleżeński Izby Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1  „Izba” – Izbę Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie;
2  „Walne Zgromadzenie” – Walne więcej ...