Izba Wydawców Prasy, działająca od roku 1996, jest organizacją samorządu gospodarczego wy-dawców prasy. Do jej podstawowych zadań należy:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wydawniczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności wydawniczej, a zwłaszcza opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
  • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania rynku wydawniczego, uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
  • organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności wydawniczej;
  • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;

    Jako organizacja samorządu gospodarczego Izba Wydawców Prasy reprezentuje interesy wydawców wobec władz państwowych. Przedstawiciele Izby są obecni na istotnych dla środowiska wydawców posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, spotykają się z reprezentantami rządu. Izba Pomaga wydawcom w prowadzeniu działalności wydawniczej poprzez szkolenia i usługi prawne, a także sporządzanie i dostarczanie ekspertyz dotyczących spraw podatkowych. Izba promuje czytelnictwo prasy i zamieszczanie reklam w mediach drukowanych. Izba wydaje wewnętrzny biuletyn informujący członków IWP o pracach zarządu i komisji problemowych. Na łamach biuletynu zamieszczane są informacje o ekspertyzach prawnych i podatkowych oraz wiadomości o istotnych faktach na rynku medialnym i w naszym środowisku. W Izbie działają komisje: kolportażu, prasy fachowej, prasy lokalnej, sekcja magazynów, komisja do spraw reklamy, komisja prasy biznesowej. Komisje inicjują i podejmują działania na rzecz poszczególnych segmentów prasy, wspomagają też Zarząd Izby w wypracowywaniu stanowiska Izby w ważnych dla wydawców kwestiach. W komisjach pracują społecznie przedstawiciele wydawnictw z różnych działów. Izba inicjuje także i uczestniczy w środowiskowych działaniach samoregulacyjnych, służących kształtowaniu i upowszechnianiu zasad etyki w działalności wydawniczej i reklamowej. Służy temu m.in. przyjęty przez Izbę i obowiązujący jej członków Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy oraz Kodeks Etyki Reklamy, przyjęty przez środowisko reklamodawców, agencji reklamowych i mediów, opracowany przy istotnym udziale Izby. IWP współdziała z Polską Izbą Druku i Polską Izbą Książki. Ponadto Izba jest członkiem międzynarodowych związków wydawców: gazet – WAN-IFRA (World Association of Newspapers) i magazynów – FIPP (International Federation of Periodical Press) oraz europejskich stowarzyszeń wydawców prasy – ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) oraz EMMA (European Magazine Media Association).