Włochy: Zatwierdzono rozporządzenie w sprawie uczciwego wynagradzania wydawców przez platformy cyfrowe

Włochy: Zatwierdzono rozporządzenie w sprawie uczciwego wynagradzania wydawców przez platformy cyfrowe

Urząd Nadzoru Komunikacji we Włoszech zatwierdził nowe rozporządzenie w sprawie uczciwego wynagradzania wydawców. Agcom (włoski organ nadzoru) zatwierdził w połowie stycznia szczegółowe rozporządzenie w sprawie kryteriów ustalania godziwej rekompensaty na rzecz wydawców gazet za korzystanie z publikacji dziennikarskich online.

Tym samym Włochy wdrażają zmiany w prawie dotyczące art. 15 dyrektywy o praw autorskich w UE, która to dyrektywa dotyczy też Polski. Przypomnijmy, że art. 15 dyrektywy wprowadził – w odniesieniu do wydawców – uznawanie praw do zwielokrotniania i publicznego udostępniania i ma na celu zniwelowanie nierównowagi przychodów (tzw. luki wartości) między platformami internetowymi a podmiotami praw do publikacji dziennikarskich.

Głównym celem wprowadzonej we Włoszech regulacji jest zachęcanie do zawierania umów między wydawcami a dostawcami usług społeczeństwa informacyjnego (w tym platform cyfrowych takich, jak Google czy Facebook) oraz firmami zajmującymi się monitoringiem mediów i przeglądem prasy.

Prezes FIEG, Andrea Riffeser Monti, skomentował informację o zatwierdzeniu rozporządzenia przez Urząd Nadzoru Komunikacji: – Mamy nadzieję, że teraz rozpocznie się konstruktywna debata między wszystkimi zaangażowanymi stronami, we wspólnym dzieleniu się reformą, która jest niezbędna do przywrócenia równowagi całego systemu cyfrowego.

Zgodnie z włoskim rozwiązaniem jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o rozpoczęcie negocjacji strony (wydawcy i platformy korzystające z ich treści) nie mogą dojść do porozumienia w sprawie kwoty rekompensaty, każda ze stron może zwrócić się do Urzędu Nadzoru Komunikacji o ustalenie godziwej rekompensaty, bez uszczerbku dla prawa do skierowania sprawy do zwykłych organów sądowych.

Urząd, w ciągu 60 dni od złożenia wniosku, wskazuje, na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu, która ze złożonych propozycji ekonomicznych spełnia wyżej wymienione kryteria lub, jeżeli nie uzna żadnej z propozycji za zgodną, wskazuje z urzędu kwotę godziwej rekompensaty. Rozporządzenie wskazuje jako podstawę obliczeń „przychody reklamowe usługodawcy pochodzące z wykorzystania publikacji dziennikarskich wydawcy w internecie, pomniejszone o przychody wydawcy związane z ruchem przekierowanym generowanym na jego stronie internetowej przez publikacje dziennikarskie wykorzystywane w Internecie przez usługodawcę”.

Na tej podstawie wydawcy, po przeprowadzeniu negocjacji, może zostać przyznany udział w wysokości do 70%, określony na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Obecność stawki maksymalnej ma na celu uelastycznienie systemu ustalania godziwej rekompensaty, dostosowanie go do różnych potrzeb stron i różnych cech zarówno dostawców, jak i wydawców, a jednocześnie ułatwienie prowadzenia negocjacji.