Stowarzyszenie Kreatywna Polska apeluje do premiera ws. dyrektywy UE o prawach autorskich

Stowarzyszenie Kreatywna Polska apeluje do premiera ws. dyrektywy UE o prawach autorskich

Stowarzyszenie Kreatywna Polska zaapelowało do premiera o poparcie dla procedowanej w PE dyrektywy o prawach autorskich. Członkowie Stowarzyszenia zwracają się z apelem do wszystkich decydentów o poparcie dla Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, by w najbliższych dniach nie zaprzepaścić pojawiającej się możliwości regulacji obrotu chronionymi treściami. Zdaniem członków Stowarzyszenia głosowanie przeciw projektowi może spowodować odrzucenie Dyrektywy w zaproponowanym brzmieniu, co utrwali na lata stan obecny, czyli bezkarność i masowe naruszenia własności intelektualnej w Internecie. Poniżej pełna treść listu.

***

Szanowny Pan Premier
Mateusz Morawiecki

zwracamy się do Pana z niniejszym listem, ponieważ wiemy, że w Pana rękach leży los tysięcy polskich twórców i polskiej kultury.

Poprawa przestrzegania praw autorskich i pokrewnych oraz rozwój polskiej kultury powinny być bliskie każdemu Polakowi, który wysoko ceni rozwój gospodarczy i rozwój kultury. W narodowym interesie leży przestrzeganie praw naszych autorów i artystów, wydawców, producentów treści, nadawców i dystrybutorów. To polscy twórcy i przedsiębiorcy kreatywni wzbogacają polską kulturę i przyczyniają się do wzrostu naszej gospodarki, inwestują, zatrudniają tutaj pracowników i tu płacą podatki. Dlatego powinni być pewni, że nikt nieuprawniony nie będzie czerpał korzyści z naruszania ich własności i interesów.

Eksploatacja twórczości odbywa się w coraz większym stopniu w Internecie albo za pośrednictwem Internetu. W polskim systemie prawnym brak jest jednak adekwatnych narzędzi prawnych mogących zwalczać piractwo internetowe oraz nieuprawnione korzystanie z cudzych treści dla własnego modelu biznesowego. W rezultacie z eksploatacji utworów w Internecie czerpią zyski głównie piraci i wielkie firmy technologiczne, a nie polscy twórcy. Istnieje paląca potrzeba zmiany regulacji dotyczących praw autorskich i pokrewnych na rynku cyfrowym w kierunku lepszej ochrony twórców i innych uprawnionych. Cel ten ma osiągnąć przygotowywana w Unii Europejskiej Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Obecnie w ramach tzw. trilogu instytucje unijne z udziałem przedstawicieli Polski wypracowują kompromis, który równoważy interesy uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych z interesami użytkowników Internetu oraz dostawców treści internetowych.

Głosowanie przeciw temu projektowi na obecnym etapie spowodować może odrzucenie Dyrektywy w zaproponowanym brzmieniu, co utrwali na lata stan obecny czyli bezkarność i masowe naruszenia własności intelektualnej w Internecie. Odrzucenie projektu, czy też dokonywanie jednostronnie krzywdzących środowiska kreatywne zmian w projekcie Dyrektywy, zaprzepaści nadzieje na poprawę, w niedalekiej przyszłości, przestrzegania praw polskich twórców, artystów i innych uprawnionych i będzie służyć postępującej szybko degradacji branży kreatywnej ograniczając rozwój narodowej kultury i wolność słowa.

Chcemy zwrócić uwagę, że w regulacjach Dyrektywy zawarte są rozwiązania korzystne dla wszystkich, za wyjątkiem tych, którzy w sposób jednostronny czerpią zyski z cudzej pracy zaś wolność, w którą w aspekcie etycznym wpisana jest równowaga praw i wspólnotowość może dzięki tym regulacjom się poszerzyć, a nie ucierpieć. Wypracowywane propozycje przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, rządów państw członków Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, w tym w zakresie art. 11 i 13 Dyrektywy, służyć mają zapewnieniu sprawiedliwości wewnętrznej wzajemnych relacji konsumencko-biznesowych użytkowników, twórców, artystów i wydawców, użytkowników i dostawców treści. Konsumenci tylko na nich zyskają, mogąc korzystać z legalnych treści, zaś twórcy, artyści i wydawcy uzyskają słuszne, należne im wynagrodzenie.

Zwracamy uwagę, że przyjęcie Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, nie jest jednoznaczne z implementacją na grunt polskiego prawa przepisów w tożsamej treści. Mamy nadzieję, że Rząd nie zaprzepaści możliwości dialogu z twórcami i poprze wprowadzenie Dyrektywy w ramach trwającego trilogu. Poparcie Dyrektywy otworzy wszystkim możliwość regulacji obrotu chronionymi treściami w niedalekiej przyszłości. Mamy nadzieję, że implementując Dyrektywę do polskiego porządku prawnego, politycy wysłuchają rzeczowych, opartych na liczbach i faktach, argumentów twórców i dystrybutorów treści chronionych prawem autorskim.

Od lat wiemy, że podmioty, które korzystają na tym, że prawa twórców w Internecie nie są dostatecznie chronione i nie muszą dzielić się z nimi swoimi przychodami, nie są zainteresowane zmianą obecnej sytuacji. W tej chwili pod hasłami troski o przestrzeganie prawa autorskiego w sieci, chcą opóźnić lub odrzucić wprowadzenie Dyrektywy. Ponieważ prowadzona wcześniej taktyka agresywnego lobbingu opartego o nieprawdziwe tezy nie odniosła skutku, próbują teraz zmienić postępowanie i pod pozorem chwytliwych haseł oraz rzekomej troski o ograniczanie wolności obywateli, budzić wątpliwości w politykach odpowiedzialnych za wprowadzenie Dyrektywy. Jeśli nawet odeszli oni od absurdalnych haseł typu „podatek od linków”, to na rzecz równie fałszywych „prewencyjnej cenzury” i „ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży do edukacji”. Te ostatnie hasła również, tak jak i poprzednie, nie znajdują odbicia w proponowanych Dyrektywą regulacjach i stanowią co najmniej nieetyczną próbę wykorzystania młodych użytkowników Internetu w swojej kampanii. Próbuje się także, poprzez wprowadzenie pewnych zapisów, osłabić proponowane zapisy i umożliwić ich obchodzenie, co pozbawiłoby całą Dyrektywę skuteczności.

Znana jest nam wszystkim z przeszłości strategia środowisk opowiadających się za dalszym brakiem regulacji w sferze obrotu twórczością w Internecie. To niepoparte racjonalnymi argumentami dążenie do torpedowania wszelkich chęci uregulowania obrotu treściami w sieci i prowokowanie protestów w szerszej skali, w celu zachowania istniejącego status quo.

Dla wsparcia kreatywności oraz innowacji w gospodarce cyfrowej, jak również dla budowania relacji zaufania na rynku, istotne znaczenie ma poszanowanie praw własności intelektualnej. Brak skutecznych narzędzi prawnych pozwalających na ograniczanie zjawiska piractwa internetowego przyczynia się do zwiększania strat dla gospodarki. Z przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia badania wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury wynika, że z powodu piractwa w Internecie Skarb Państwa stracił w 2016 r. 836 mln zł. W skali całej gospodarki straty sięgają 3 mld zł. Z raportu wynika jasno, że drogą do rozwoju gospodarki opartej na kreatywności i innowacjach jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawnego umożliwiającego uprawnionym ochronę ich praw. Polskie przemysły kreatywne od lat charakteryzują się stałą dynamiką wzrostu, dostarczają obecnie ok. 4 proc. PKB i dają pracę ok. 5 proc. ogółu zatrudnionych, w tym bardzo wielu młodym, rozpoczynającym swą pracę zawodową. Doświadczenia innych gospodarek europejskich pokazują, że przemysły kreatywne stale i znacząco zwiększają swój udział w rynku oraz są nierozerwalnie związane z innowacyjnością.

Kreatywna Polska powstała pod wpływem wydarzeń anty-ACTA – kulminacji dezinformacji i manipulacji, do powtórki której nie chcemy teraz dopuścić. Nasze Stowarzyszenie zostało powołane do życia w roku 2013 przez przedstawicieli polskich środowisk twórczych i organizacji przedsiębiorców z branży kreatywnej, których podstawową działalnością jest wytwarzanie i upowszechnianie dóbr kultury. W swojej działalności zwracamy uwagę, że poprzez realizację twórczych, a także innowacyjnych projektów, środowiska kreatywne mają swój ogromny wkład w rozwój gospodarczy Polski. Działania Stowarzyszenia są wspierane przez wiele znaczących organizacji zrzeszających autorów, artystów wykonawców, producentów oraz dystrybutorów treści chronionych prawem autorskim. Nasze działania nie ograniczają się do jednej branży. Dzięki dotychczasowej działalności udało nam się wypracować pozycję pierwszoplanowej i szeroko reprezentatywnej organizacji, skupiającej osoby i podmioty polskiego sektora kreatywnego.

Dlatego też, w imieniu tysięcy polskich twórców i firm działających w obszarze kultury, zwracamy się z apelem do wszystkich decydentów o poparcie dla Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, by w najbliższych dniach nie zaprzepaścić pojawiającej się możliwości regulacji obrotu chronionymi treściami. Los polskich twórców i rodzimej kultury jest w Państwa rękach.

w imieniu Stowarzyszenia Kreatywna Polska oraz niżej wymienionych organizacji:
Fundacja Legalna Kultura
Fundacja Legalny Film
Izba Wydawców Prasy
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
Polska Izba Książki
Polskie Stowarzyszenie Montażystów
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych
Związek Producentów Audio-Video ZPAV
Stowarzyszenie SYGNAŁ
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Stowarzyszenie Fotoreporterów
Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL
Związek Kompozytorów Polskich
Dorota Hawliczek
Dyrektor Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Do wiadomości:
– Prof. dr hab. Piotr Gliński – Wicepremier Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – Minister Spraw Zagranicznych
– Pan Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
– Pani Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii