Posiedzenie Zarządu IWP – 13.01.2022

Dnia 13 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu IWP. W trakcie posiedzenia odbyło się głosowanie nad wykonaniem budżetu za 2021 r. oraz za przyjęciem budżetu na rok 2022. Oba dokumenty zostały jednogłośnie przyjęte.

W dalszej części były omawiane ważne dla branży wydawniczej tematy. W szczególności omawiano rządowy projekt ustawy o „ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych” – Zarząd więcej ...

Spotkanie w sprawie prac nad zmianami umożliwiającymi obniżkę stawek VAT na prasę i książkę do 0%

W dniu 25 stycznia odbyło się spotkanie prezesa Izby Marka Frąckowiaka z dyrektorem departamentu podatku od towarów i usług ministerstwa finansów panem Pawłem Selerą. W spotkaniu uczestniczył także doradca podatkowy mec. Tomasz Michalik ze współpracującej z IWP kancelarii MDDP.

Podczas spotkania poruszono kwestię stanu prac w UE nad zmianami w podatku VAT, umożliwiającymi  obniżenie stawki VAT na prasę więcej ...

IWP sygnatariuszem apelu do premiera w sprawie ustawy o wolności słowa w serwisach społecznościowych

Izba Wydawców Prasy była jednym z sygnatariuszy skierowanego do premiera apelu w sprawie ustawy o wolności słowa w serwisach społecznościowych. Apel, którego inicjatorem była Konfederacja Lewiatan, podpisało 12 organizacji biznesowych, społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

Sygnatariusze apelowali o zaniechanie prac nad projektem ustawy w obecnym jego kształcie, podkreślając, że nie doprowadzi on do wzmocnienia praw użytkowników serwisów społecznościowych względem wielkich korporacji więcej ...

Grupy robocze w IWP w sprawie implementacji dyrektywy prawa autorskiego

W związku ze zbliżającą się implementacją dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE/2019/790), Izba Wydawców Prasy powołała zespoły robocze przygotowujące mechanizmy wdrożenia dyrektywy oraz efektywny system egzekwowania i przekazywania wydawcom należnych rekompensat z tytułu prawa pokrewnego.

W skład grup roboczych weszli przedstawiciele wydawców zrzeszonych w Izbie oraz portali internetowych i mediów, które wyraziły chęć więcej ...

Szkolenie podatkowe – wpływ przepisów Polskiego Ładu na działalność wydawców

W roku 2022 weszły w życie liczne i poważne zmiany w przepisach podatkowych, ujęte w programie Polski Ład. Wiele z tych zmian ma daleko idące konsekwencje dla działalności wydawców i ich służb finansowych. Z uwagi na niezwykle szeroki zakres zmian w przepisach szczególnie zachęcamy Państwa w tym roku do zgłoszenia udziału swych pracowników w organizowanych przez IWP konsultacjach.

Konsultacje organizujemy więcej ...

Konferencja online: Prawa autorskie w Internecie – aktualne trendy. 13 stycznia 2022 r., g. 13.30

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. “Prawa autorskie w internecie – aktualne trendy”, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 13 stycznia o godz. 13.30. Organizatorem konferencji jest Komisja Własności Intelektualnej ICC Polska przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kreatywna Polska, którego Izba jest członkiem.
Poniżej przekazujemy link do strony ICC, na której znajduje się link do rejestracji na czwartkową konferencję, znajdą więcej ...

Komunikat dla Wydawców – Członków IWP

Z przyjemnością informujemy, że z początkiem bieżącego roku pracę w Izbie Wydawców Prasy rozpoczęła pani Magdalena Gorzkowska.

Pani Gorzkowska poprzednio przez kilkanaście lat pracowała w RUCH SA, ostatnio na stanowisku dyrektora Biura Kolportażu. W IWP pani Gorzkowska objęła stanowisko zastępcy dyrektora generalnego, które było nieobsadzone od ponad trzech lat.

Spotkanie IWP z szefami Kolportera i RUCH-u

Prezes Izby Wydawców Prasy Marek Frąckowiak spotkał się w grudniu z Grzegorzem Fibakiewiczem, prezesem Kolporter sp. z o.o. a także z Łukaszem Porażyńskiem, prezesem RUCH S.A. Podczas obu spotkań omawiano bieżące problemy rynku dystrybucji prasy w Polsce a także podstawowe zasady współpracy między wydawcami a firmami kolporterskim w nadchodzącym 2022 roku.

Rozmowy z MEiN nt. zasad punktacji czasopism naukowych i fachowych

Zmiany w ewaluacji jakości działalności naukowej, które wprowadzono w roku 2018, mocno wpłynęły na wydawców prasy branżowej. W powstałej na skutek ww. zmian nowej liście czasopism punktowanych całkowicie pominięto tytuły branżowe, których rola w popularyzacji wyników badań naukowych jest nieoceniona.

Izba Wydawców Prasy z udziałem wydawców prasy fachowej, interweniowała w ówczesnym Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby całkowicie nie likwidować więcej ...

Posiedzenie Zarządu IWP 23 listopada

W dniu 23 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu IWP. Omawiano sytuację na rynku kolportażu prasy, a także kwestie związane z najważniejszymi problemami legislacyjnymi na szczeblu UE. Izba i europejskie organizacje wydawców prowadzą działania wspierające wprowadzenie chroniących interesy wydawców zmian w projektach rozporządzeń DSA i DMA.

Omawiano także przygotowania do oczekiwanej od dawna implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach więcej ...

Spotkania IWP w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W dniu 9 listopada 2021 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie prezesów IWP i SDiW Repropol z dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej panią Katarzyną Falkowską-Gołębiewską. Tematem rozmowy były przygotowania do implementacji w Polsce dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także kwestie związane z reprografią i zakresem działania Repropolu.

W dniu 25 listopada prezes IWP M. więcej ...

Wniosek IWP do kierownictwa MEiN w sprawie systemu punktowania czasopism naukowych

Izba Wydawców Prasy zwróciła się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z prośbą o spotkanie w sprawie systemu punktowania czasopism naukowych. Kwestię punktacji Izba poruszała już wielokrotnie, m.in. w swoich wystąpieniach do ministra Jarosława Gowina w 2019 roku.

IWP zwróciła uwagę na rolę, jaką pisma fachowe spełniają w upowszechnianiu dokonań nauki wśród polskich przedsiębiorców oraz w procesie edukacji zawodowej, więcej ...

7 grudnia odbyło się szkolenie podatkowe Izby Wydawców Prasy

We wtorek 7 grudnia odbyły się konsultacje podatkowe poświęcone zmianom prawno-podatkowym wprowadzanym przez „Polski ład”. Konsultacje w trybie online przeprowadzili eksperci z kancelarii prawnej MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy.

Organizowane przez Izbę szkolenie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 70 osób. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zgłaszania uwag i zadawania pytań, a po zakończeniu szkolenia otrzymali przygotowane przez ekspertów materiały.

IWP pracuje nad wprowadzeniem poprawek do Digital Services Act (DSA) i Digital Markets Act (DMA)

W związku z procedowanymi obecnie przez Parlament Europejski i Radę Europejską rozporządzeniami Digital Services Act (DSA) oraz Digital Markets Act (DMA) Izba Wydawców Prasy kontynuuje działania mające na celu wprowadzenie do obydwu regulacji poprawek, które z punktu widzenia wydawców prasy są niezbędne, aby poprawić zachwianą obecnie równowagę rynku cyfrowego i nie dopuścić do większej dominacji mega-platform.

Izba, przy współpracy europejskich więcej ...

Informacja dla wydawców w związku z postępowaniem układowym Garmond Press SA, 4.11.2021 r.

Członkowie IWP otrzymali drogą e-mailową zaktualizowaną informację prawną zawierającą pytania i odpowiedzi dotyczące ogólnych regulacji w zakresie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu częściowego, przebiegu tego podstępowania oraz sytuacji wierzycieli objętych i nieobjętych układem – w związku z postępowaniem o zatwierdzenie układu spółki Garmond Press SA.

Zaktualizowana wersja informacji prawnej uwzględnia wnioski wynikające z ponownego przeanalizowania przepisów prawa oraz najczęstszych praktyk więcej ...

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Izby z Zarządem RUCH SA.

Izba Wydawców Prasy obserwuje trudną i pogarszającą się sytuację na rynku kolportażu prasy, wynikającą m.in. z rosnących kosztów dystrybucji, organizacyjnych problemów logistyki dystrybucji prasy oraz gwałtownie rosnących cen papieru. Skutkiem tego jest nie tylko pogorszenie ekonomicznych warunków działania wydawców prasy i kolporterów, ale także zagrożenie dla powszechnego i równomiernego dostępu do prasy dla czytelników, zwłaszcza w rejonach odległych od dużych więcej ...

Projekt nowelizacji implementacji dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w pracach KPRM

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu trafił projekt nowelizacji, której celem jest m.in. implementacja dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Informacja taka pojawiła się w piątek (08.10.2021) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPRM: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r3122564,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych-oraz-nie.html

Dyrektywa dotyczy twórców i wykonawców utworów ujętych w ustawie o prawie autorskim i wprowadza, jak to podano ww. informacji „nowe zasady dotyczące wynagradzania więcej ...

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta dotyczące ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego i opłat reprograficznych

W dniu 8 września 2021 r. w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie w sprawie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego oraz kwestii opłat reprograficznych i implementacji dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Spotkanie było efektem zainicjowanego przez IWP wspólnego wystąpienia do prezydenta, wystosowanego przez wiele organizacji zrzeszających twórców i producentów kultury (IWP, SDiW Repropol, SDP, SFP, ZAPA, więcej ...

Spotkanie przedstawicieli Izby Wydawców Prasy z członkami zarządu PKN Orlen i zarządem Ruch SA.

W dniu 1 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Wydawców Prasy z członkami zarządu PKN Orlen i zarządem Ruch SA. Spotkanie odbyło się na zaproszenie przekazane przez Orlen.

W trakcie spotkanie poruszono bieżące sprawy związane z dystrybucją rasy przez RUCH SA i obsługą wydawców przez tego kolportera. Poruszono także kwestie związane z ogólnymi zasadami organizacji kolportażu w Polsce i zasad więcej ...

Informacja dla wydawców w związku z postępowaniem układowym Garmond Press SA, 27.08.2021 r.

W związku z oświadczeniem o otwarciu przez firmę Garmond Press SA postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu częściowego), Izba Wydawców Prasy, na wniosek grona wierzycieli spółki Garmond Press SA będących członkami Izby, zwróciła się do Garmond Press SA z prośbą o przeprowadzenie spotkania pomiędzy przedstawicielami wierzycieli objętych układem częściowym oraz członkami zarządu Garmond Press S.A. i więcej ...