XXX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy.

Przedstawiciele wydawców uczestniczący w Zgromadzeniu wysłuchali sprawozdania władz Izby, następnie Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium władzom Izby.

W związku z rezygnacją Alicji Modzelewskiej (Edipresse Polska) i Justyny Namięty (Burda Media Polska) z członkostwa w Zarządzie Izby, odbyły się wybory uzupełniające. Do więcej ...

23 czerwca odbędzie się XXX Walne Zebranie Członków Izby Wydawców Prasy

W dniu 23 czerwca 2022 o godz. 11.30 odbędzie się XXX Walne Zebranie Członków Izby Wydawców Prasy. Zaproszenia na zebranie zostały wysłane w statutowym terminie, wraz z formularzem pełnomocnictwa. Zebranie odbędzie się w siedzibie Izby, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

W porządku obrad przewiduje się m.in. uchwalenie zmian w statucie, przyjęcie nowego systemu naliczania składek członkowskich  oraz wybory uzupełniające do Zarządu Izby.

Spotkanie IWP z wiceministrem finansów w sprawie VAT na prasę i książki

W ramach działań mających na celu doprowadzenie do obniżenia stawki VAT na prasę i książkę do poziomu 0%, przedstawiciele Izby Wydawców Prasy oraz Polskiej Izby Książki spotkali się z wiceministrem finansów Arturem Soboniem. Celem spotkania było omówienie szacunkowych skutków dla budżetu państwa ewentualnej obniżki VAT. Obie Izby przygotowały i przekazały do ministerstwa wyliczenia wielkości podatku VAT od prasy i więcej ...

Izba wyraża zaniepokojenie działaniami RUCH-u wobec wydawców

W dniu 7 czerwca br. Izba wystosowała do Zarządu RUCH SA pismo, w którym wyraziła poważne zaniepokojenie napływającymi od wydawców informacjami o wypowiadaniu przez RUCH umów kolportażowych.

W piśmie ponownie poruszono również kwestię budzących zastrzeżenia parametrów uwzględnionych w przygotowaniu przedstawionej wcześniej wydawcom propozycji wprowadzenia nowej opłaty kolportażowej. Izba zwróciła się do RUCH SA o wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia dodatkowej opłaty, a więcej ...

10 maja 2022 r. Stan implementacji dyrektywy UE w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych

Kolejne państwa w Europie wdrażają dyrektywę – na początku kwietnia uczyniły to Luksemburg, Słowacja i Rumunia. W Polsce – niestety – wciąż nie opublikowano projektu implementacji, co stanowi podstawę do nałożenia na Polskę kar finansowych za niedotrzymanie terminu. Odpowiednią procedurę rozpoczęła właśnie Komisja Europejska.

26 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił główny wniosek polskiej skargi przeciwko dyrektywie (sprawa C-401/19), uznając, więcej ...

Z prac Zarządu IWP

21 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu IWP, podczas którego omawiano projekt modyfikacji systemu składek członkowskich, opartego na przychodach członków Izby z działalności prasowej – w druku i w cyfrze. Ustalono główne założenia nowego systemu, niezbędne do opracowania finalnego projektu, który może zostać przedłożony pod głosowanie członków IWP w trakcie Walnego Zgromadzenia. Termin zebrania wyznaczono na 23 czerwca 2022 więcej ...

Udziały kolporterów na rynku prasy

Od trzynastu już lat IWP prowadzi badania dotyczące udziału poszczególnych kolporterów na rynku prasy w Polsce na podstawie przesłanych przez Wydawców danych za miesiąc luty.

Zwróciliśmy się do części z Państwa, jak co roku, o podanie wielkości nakładów i rozpowszechniania płatnego wszystkich Państwa tytułów dystrybuowanych za pośrednictwem poszczególnych kolporterów, tj. RUCH-u, Kolportera, Garmondu i Lagardere więcej ...

18 maja spotkanie Komisji Prasy Branżowej

Izba wydawców Prasy organizuje 18 maja, o godz. 14.00, spotkanie wydawców prasy branżowej. Spotkanie będzie miało charakter stacjonarny i odbędzie się w siedzibie IWP na ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Zapraszamy i gorąco zachęcamy wszystkich Państwa – wydawców prasy branżowej – do uczestnictwa w spotkaniu.

Celem spotkania jest omówienie kluczowych dla wydawców prasy branżowej tematów, w tym w szczególności: więcej ...

Informacja dla wydawców dotycząca współpracy z RUCH S.A.

Do Izby Wydawców Prasy wpłynęły informacje od wydawców – członków IWP, że otrzymali z RUCH S.A. pismo z propozycją zmiany warunków współpracy, która zakłada wprowadzenie nowego „rabatu ilościowego” za każdy, wprowadzony do sieci sprzedaży obsługiwanej przez RUCH S.A., egzemplarz danego tytułu numeru prasowego. Propozycja przedstawiona przez RUCH S.A. uzależnia wysokość nowego rabatu od jednego tylko parametru, który został zdefiniowany jako więcej ...

Stan implementacji dyrektywy UE w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych

Kolejnym krajem, który wdrożył dyrektywę UE/2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych, jest Luksemburg. W Polsce wciąż jeszcze nie opublikowano projektu implementacji, co w konsekwencji doprowadziło do wszczęcia przez Komisję Europejską procedury związanej z nałożeniem na Polskę kar finansowych za niedotrzymanie terminu.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, iż Trybunał Sprawiedliwości UE więcej ...

Z prac Zarządu IWP

17 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu IWP, podczas którego omawiano m.in. perspektywy wprowadzenia stawki VAT 0% dla prasy, a także toczące się w marcu publiczne konsultacje w sprawie europejskiego projektu aktu o wolności mediów (Media Freedom Act). Izba przesłała do Komisji Europejskiej stanowisko w tej sprawie.

Istotnymi tematami tego posiedzenia było omówienie kierunku działania więcej ...

Zerowe stawki podatku VAT na gazety, czasopisma, książki, publikacje elektroniczne?

We wtorek 5 kwietnia br.  Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę 2022/542 w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 6 kwietnia 2022 r.

Przyjęte dyrektywą 2022/542 zmiany dotyczą w szczególności możliwości stosowania zredukowanych, silnie zredukowanych i zerowych stawek podatku VAT. Oznacza to, że więcej ...

Z prac Zarządu IWP

Zarząd IWP zbierał się w dniach 17 lutego i 8 marca. Zarząd omawiał stan prac nad ważnymi dla wydawców projektami unijnych aktów DSA i DMA (omawianych już wielokrotnie w informacjach dla wydawców) oraz wspólnymi staraniami IWP i PIK o zerową stawkę VAT na prasę i książki.

Zarząd omawiał także prowadzone przez Izbę prace zmierzające do przygotowania projektów systemowego wsparcia dystrybucji więcej ...

Plan rozszerzenia IWP

IWP jako izba gospodarcza działająca na rzecz i w imieniu całego środowiska wydawców, bez względu na nośnik i tryb rozpowszechniania przez nich treści prasowych planuje zaprosić do grona nowych członków IWP, wydawców działających w innych obszarach niż obszar tradycyjnej prasy drukowanej (offline), którzy swój biznes rozpoczęli i rozwijają w obszarze technologii cyfrowych (online).

Takie rozszerzenie i wzmocnienie IWP jest więcej ...

Pomoc IWP dziennikarzom z Ukrainy

Przypominamy o uruchomionej przez IWP akcji pomocy „branżowej” dla dziennikarzy i pracowników wydawnictw prasowych, którzy zostali zmuszeniu do schronienia się w Polsce. Pod adresem mailowym Izby został uruchomiony specjalny punkt kontaktowy dla dziennikarzy oraz pracowników wydawnictw prasowych – ukraina@iwp.pl. Na ten moment wpłynęło do Izby 9 zapytań ze strony uchodźców.

Wpływają również powoli oferty od Wydawców, ale mają jedno więcej ...

Implementacja dyrektywy o prawach pokrewnych

W związku z przygotowaniami do (mocno już spóźnionej) implementacji dyrektywy o prawach pokrewnych wydawców prasy trwają prace powołanych przez Izbę grup roboczych – analitycznej i prawnej. Do bezpośredniego udziału w pracy tych grup dołączyli nowi wydawcy, m.in. prasy lokalnej oraz radia.

Spotkanie z zarządem RUCH SA

W dniu 15 marca odbyło się spotkanie prezydium Zarządu IWP z zarządem RUCH SA. Omawiano sytuację na rynku kolportażowym w związku z rosnącą ceną energii, rosnącymi cenami paliw, co szczególnie odczuwa kolporter, oraz gwałtownie rosnącymi cenami papieru, co dotkliwie uderza w wydawców. Rozmowy zarządów będą kontynuowane.

Posiedzenie Zarządu IWP – 13.01.2022

Dnia 13 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu IWP. W trakcie posiedzenia odbyło się głosowanie nad wykonaniem budżetu za 2021 r. oraz za przyjęciem budżetu na rok 2022. Oba dokumenty zostały jednogłośnie przyjęte.

W dalszej części były omawiane ważne dla branży wydawniczej tematy. W szczególności omawiano rządowy projekt ustawy o „ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych” – Zarząd więcej ...

Spotkanie w sprawie prac nad zmianami umożliwiającymi obniżkę stawek VAT na prasę i książkę do 0%

W dniu 25 stycznia odbyło się spotkanie prezesa Izby Marka Frąckowiaka z dyrektorem departamentu podatku od towarów i usług ministerstwa finansów panem Pawłem Selerą. W spotkaniu uczestniczył także doradca podatkowy mec. Tomasz Michalik ze współpracującej z IWP kancelarii MDDP.

Podczas spotkania poruszono kwestię stanu prac w UE nad zmianami w podatku VAT, umożliwiającymi  obniżenie stawki VAT na prasę więcej ...

IWP sygnatariuszem apelu do premiera w sprawie ustawy o wolności słowa w serwisach społecznościowych

Izba Wydawców Prasy była jednym z sygnatariuszy skierowanego do premiera apelu w sprawie ustawy o wolności słowa w serwisach społecznościowych. Apel, którego inicjatorem była Konfederacja Lewiatan, podpisało 12 organizacji biznesowych, społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

Sygnatariusze apelowali o zaniechanie prac nad projektem ustawy w obecnym jego kształcie, podkreślając, że nie doprowadzi on do wzmocnienia praw użytkowników serwisów społecznościowych względem wielkich korporacji więcej ...