Prace nad koncepcją wsparcia dystrybucji prasy w Polsce

W ostatnich dniach w Izbie został zakończony kolejny etap prac nad projektem ustawy o wsparciu dystrybucji prasy – zostały opracowane docelowe założenia koncepcji oraz przygotowany wstępny projekt ustawy. Aktualnie trwają ostatnie prace nad dopracowaniem zapisów projektowanego aktu prawnego wraz z uzasadnieniem.

Podstawowym celem przygotowywanej przez IWP ustawy jest zapewnienie czytelnikom dostępu do prasy, podtrzymanie sieci sprzedaży i wielkości sprzedaży prasy. więcej ...

Założenia programowe badań PBC

W trakcie posiedzenia w dniu 17 listopada Zarząd IWP omawiał założenia programowe i organizacyjne przyszłorocznych badań prowadzonych przez spółkę Polskie Badania Czytelnictwa. Gościem Zarządu była prezes PBC pani Renata Krzewska.

Zarząd IWP podkreślił potrzebę zapewnienia stabilności związanej z zachowaniem ciągłości i jakości badań, co w czasach kryzysu jest istotne. Zarząd Izby, będący zgromadzeniem wspólników PBC, zapoznał się także z projektem więcej ...

Nowi członkowie IWP

Zarząd IWP na posiedzeniu w dniu 17 listopada przyjął nowych członków Izby Wydawców Prasy: Grupa Medialna ITM, Wydawnictwo Gospodarcze, Wydawnictwo WW Jolanta Kosmowska, Łukasz Różański, Studio N. Piotr Majchrzak.

 

Rozmowa z MEiN o ujęciu czasopism branżowych w systemie punktacji

W czwartek 3 listopada prezes IWP Marek Frąckowiak odbył rozmowę z ministrem Włodzimierzem Bernackim (sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki) w sprawie prac prowadzonych w MEiN nad powołaniem listy czasopism branżowych oraz zmian w obszarze ewaluacji jakości działalności naukowej.

Przypominamy, że Izba Wydawców Prasy prowadzi rozmowy i współpracuje z MEiN w zakresie objęcia tytułów prasy branżowej system punktacji czasopism. więcej ...

Ponowny apel IWP i Polskiej Izby Książki do Ministerstwa Finansów o zerową stawkę VAT na książki, gazety i czasopisma

Kontynuując trwające od wielu miesięcy rozmowy z Ministerstwem Finansów, IWP wraz z Polską Izbą Książki ponownie wystąpiły do Ministerstwa z prośbą o przyspieszenie wprowadzenia w Polsce dyrektywy UE z 6 kwietnia 2022 roku odnośnie obniżenie do zera stawek VAT na książki, gazety i czasopisma.

W piśmie skierowanym do pani minister Magdaleny Rzeczkowskiej obydwie organizacje zwróciły uwagę na wciąż rosnące koszty więcej ...

Do 15 listopada można starać się o stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza dziennikarzy i dziennikarki z Polski i Niemiec do aplikowania o stypendia. Zaproszenie skierowane jest osób, których materiały podnoszą wiedzę Polaków i Niemców o kraju sąsiada oraz pozytywnie wpływają na jakość relacji polsko-niemieckich. Termin nadsyłania zgłoszeń 15 listopada 2022 r.

O stypendia mogą starać się dziennikarze, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe), fotoreportaże, więcej ...

Debata IWP i ZAiKS-u w Karpaczu

Podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbywa się w dniach 6-8 września 2022 r., Izba organizuje wraz z ZAiKS-em debatę pt. Demokratyczne media w epoce cyfrowej. Jak ułoży się współpraca wydawców z platformami cyfrowymi? Debata odbędzie się 8 września o godz. 12.15, w salonie „Rzeczpospolitej”.

W dyskusji, moderowanej przez red. Bogusława Chrabotę,  wezmą udział przedstawiciele obydwu więcej ...

Pisma do premiera w sprawie zmiany w rozporządzeniu dot. ograniczeń w dostawach energii

W lipcu i sierpniu Izba skierowała pisma do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczące rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

Niepokój wydawców wzbudziły plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w okresie czerwiec 2022 – więcej ...

Pismo do ministra Włodzimierza Bernackiego w sprawie listy czasopism branżowych

W efekcie ścisłej współpracy Biura IWP oraz wydawców prasy branżowej został opracowany projekt zmian do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej  oraz propozycja kryteriów oceny formalnej czasopism branżowych.

Projekt zmian obejmuje zapisy §23 ww. rozporządzenia i zakłada rozszerzenie zakresu opisu wpływu nauki na gospodarkę, który oceniany więcej ...

Prace nad koncepcją wsparcia dystrybucji w Polsce

Z końcem sierpnia 2022 r., firma CEC Group (współpracująca z IWP nad wypracowaniem koncepcji wsparcia dystrybucji prasy w Polsce) zakończyła  cykl indywidualnych spotkań – konsultacji z wydawcami oraz dystrybutorami. Wszystkim uczestnikom konsultacji dziękujemy za zaangażowanie.

Aktualnie trwają prace nad dopracowaniem założeń docelowej koncepcji oraz opracowanie projektu aktu prawnego wraz z uzasadnieniem.

XXX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy.

Przedstawiciele wydawców uczestniczący w Zgromadzeniu wysłuchali sprawozdania władz Izby, następnie Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium władzom Izby.

W związku z rezygnacją Alicji Modzelewskiej (Edipresse Polska) i Justyny Namięty (Burda Media Polska) z członkostwa w Zarządzie Izby, odbyły się wybory uzupełniające. Do więcej ...

Implementacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W poniedziałek 20 czerwca br. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Z tym dniem, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło konsultacje publiczne wskazując, że istnieje możliwość zgłoszenia uwag do projektu w terminie 30 dni od dnia jego zamieszczenia w BIP.

W związku więcej ...

Prace nad koncepcją wsparcia dystrybucji w Polsce

W lipcu br. firma CEC Group (współpracująca z IWP nad wypracowaniem koncepcji systemowego wsparcia dystrybucji prasy w Polsce przez państwo) rozpoczęła cykl indywidulanych spotkań – konsultacji z wydawcami reprezentującymi różne obszary rynku wydawniczego (np. tytuły ogólnokrajowe i lokalne, tytuły ogólnoinformacyjne i branżowe).

Konsultacje będą prowadzone w okresie lipiec–sierpień. Równolegle będą prowadzone również konsultacje z dystrybutorami. W związku z tym Zarząd więcej ...

Spotkanie z ministrem Włodzimierzem Bernackim ws. punktacji dla czasopism branżowych

W dniu 12 lipca br.  odbyło się spotkanie z ministrem Włodzimierzem Bernackim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Spotkanie dotyczyło kwestii uwzględnienia prasy branżowej w systemie punktacji dla czasopism. .

W spotkaniu uczestniczyli prezes Izby oraz przedstawiciele wydawnictwa Grupa Medium oraz Wydawnictwa Czelej.

W trakcie spotkania ustalono, że Izba – we współpracy z wydawcami prasy branżowej – przygotuje więcej ...

Stawka VAT 0% na prasę

Od wielu miesięcy trwają intensywne rozmowy IWP z Ministerstwem Finansów mające na celu obniżenie stawki VAT dla prasy. Przyjęta przez Radę UE w kwietniu br. Dyrektywa 2022/542 umożliwiła państwom członkowskim, w tym oczywiście Polsce, dokonanie takich zmian. Niestety, do dziś branża wydawnicza czeka na decyzje MF w tej sprawie. Przyczyną tego stanu rzeczy prawdopodobnie jest rozbieżność w szacowaniu skutków finansowych więcej ...

Współpraca z ZAiKS

W dniu 12 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z przedstawicielami władz Stowarzyszenia Autorów i Wydawców ZAiKS. Omawiano współpracę organizacji w sprawie implementacji w Polsce Dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Bezpłatny webinar: Polski Ład 2.0. a zatrudnienie w branży wydawniczej

Kancelaria MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy organizuje w lipcu i sierpniu cykl bezpłatnych webinariów dot. korekty Polskiego Ładu w PIT i znaczenia zmian dla różnych grup podatników, w tym dla branży wydawniczej. Kancelaria MDDP doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców. Zajęcia poprowadzą eksperci z więcej ...

Sąd oddalił zażalenia 2 wierzycieli Garmond Press – postanowienia układowe z grudnia 2021 roku są prawomocne

W dniu 28 czerwca br. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie, w którym oddalił zażalenia dwóch wierzycieli dystrybutora Garmond Press na postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2021 r. zatwierdzające porozumienie układowe dystrybutora Garmond Press z wierzycielami, którymi są m.in. 30 wydawców, ZUS oraz PFR. Postanowienie Sądu Rejonowego kwestionowało dwóch wydawców – ZPR Media S.A. oraz Agencja więcej ...

23 czerwca odbędzie się XXX Walne Zebranie Członków Izby Wydawców Prasy

W dniu 23 czerwca 2022 o godz. 11.30 odbędzie się XXX Walne Zebranie Członków Izby Wydawców Prasy. Zaproszenia na zebranie zostały wysłane w statutowym terminie, wraz z formularzem pełnomocnictwa. Zebranie odbędzie się w siedzibie Izby, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

W porządku obrad przewiduje się m.in. uchwalenie zmian w statucie, przyjęcie nowego systemu naliczania składek członkowskich  oraz wybory uzupełniające do Zarządu Izby.

Spotkanie IWP z wiceministrem finansów w sprawie VAT na prasę i książki

W ramach działań mających na celu doprowadzenie do obniżenia stawki VAT na prasę i książkę do poziomu 0%, przedstawiciele Izby Wydawców Prasy oraz Polskiej Izby Książki spotkali się z wiceministrem finansów Arturem Soboniem. Celem spotkania było omówienie szacunkowych skutków dla budżetu państwa ewentualnej obniżki VAT. Obie Izby przygotowały i przekazały do ministerstwa wyliczenia wielkości podatku VAT od prasy i więcej ...