Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań – konferencja na UW pod patronatem IWP

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

przy udziale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań

organizowaną pod patronatem Izby Wydawców Prasy

Konferencja odbędzie się 14 maja 2015 roku w Warszawie

Idea

Konferencja ma na celu wskazanie kierunków zmian statusu zawodu dziennikarza – prawnego, etycznego, zawodowego, społecznego – w świecie zmieniających się technologii, wdrażania infrastruktury nowych mediów, zmian kulturowych i społecznych wynikających ze zmian technologicznych, zmian na rynku pracy, wpływających, bez wątpienia na kształt i sposób funkcjonowania mediów. Poddane zostanie analizie zagadnienie utworu dziennikarskiego, oraz informacji jako zasadniczej jednostki obrotu, jako dobra publicznego. W ramach konferencji zostanie podjęta próba analizy potrzebnych zmian w obecnie obowiązującym prawie, oraz możliwości stosowania obecnych przepisów do zmieniającej się rzeczywistości bez szkody dla interesu publicznego, gwarantując jednocześnie wolność słowa i prasy, a także wolność gospodarczą.

Do kogo kierujemy zaproszenie?

Do udziału w konferencji zapraszamy dziennikarzy, wydawców, prawników zajmujących się prawem mediów, pracowników szeroko rozumianej branży informacji, medioznawców, politologów, socjologów, studentów.

Problematyka

Ogólnopolska konferencja Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań ma na celu eksplorację trzech problemów badawczych fundamentalnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu medialnego.

  • Pierwszym z nich jest zdefiniowanie statusu prawno-organizacyjnego statusu dziennikarza zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej; określenie ram prawno-etycznej odpowiedzialności dziennikarza; analiza prawna różnych form zatrudnienia dziennikarza.
  • Drugim problemem badawczym jest: analiza statusu prawnego utworu dziennikarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu determinizmu technologicznego i rynkowego na kształt, charakter i zakres ochrony prawno-autorskiej.
  • Trzeci problem badawczy dotyczy kluczowej dla funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa kwestii, jaką jest rola informacji jako rzadkiego dobra publicznego, tworzącego ład medialny w Polsce, co istotnie wpływa na jakość demokracji.

Prelegenci

Wybitni naukowcy polskich uczelni wyższych oraz powszechnie uznani przedstawiciele środowiska dziennikarskiego, skonfrontują ustalenia doktryny i judykatury z praktyką dziennikarską.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

Program konferencji