Wyrok WSA ws. Press-Service Monitoring Mediów vs MKiDN

Informacja o wyroku WSA w sprawie PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. vs MKiDN (dotyczący decyzji udzielającej SDiW REPROPOL zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi wydawców prasy)

Dnia 12 marca 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie skargi PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o.o. przeciwko Ministrowi właściwemu ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczącej umorzenia postępowania odwoławczego do decyzji Ministra w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi wydawców prasy.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd uznał rację Organu i stwierdził, iż PRESS-SERVICE nie posiada interesu prawnego w złożeniu odwołania od decyzji Ministra, a co za tym idzie, postępowanie to zostało umorzone zgodnie z prawem.

Całą sprawa toczy się już osiem lat. PRESS-SERVICE wykorzystuje wszystkie możliwe środki prawne, by sprawa, jaką wytoczył REPROPOL o ochronę praw autorskich wydawców do Sądu Okręgowego w Poznaniu, była zawieszona. PRESS-SERVICE podnosi, iż decyzja Ministra została wydana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a konkretnie art. 104 ustawy, bowiem w treści tego artykułu wśród podmiotów, które mogą założyć organizacje zbiorowego zarządzania nie wymienia się wydawców prasy.

Na decyzję PRESS-SERVICE złożył najpierw zażalenie do MKiDN. Po ponad roku, Minister utrzymał swoją decyzję, na co PRESS-SERVICE złożył skargę do WSA. Sąd przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Organ, zaznaczając, iż ze względu na brak interesu prawnego po stronie PRESS-SERVICE, postępowanie powinno było zostać umorzone. Minister podzielił to stanowisko i umorzył postępowanie, na co PRESS-SERVICE ponownie złożył skargę do WSA, który dzisiaj rozstrzygnął sprawę na korzyść Organu (tym samym na korzyść SDiW REPROPOL) i oddalając skargę.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż z identyczną skargą wystąpił Instytut Monitorowania Mediów sp. z o.o., przy czym sprawa ta została już zakończona. Dnia 24 marca 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę stwierdzając – podobnie jak w obecnej sprawie – brak interesu prawnego IMM.

Ogłoszony dzisiaj wyrok nie jest prawomocny. Strony mają prawo w ciągu 7 dni wystąpić o wydanie pisemnego uzasadnienia wyroku, a następnie – po jego otrzymaniu – w ciągu 30 dni złożyć skargę kasacyjną do NSA. Należy domniemywać, iż PRESS-SERVICE skorzysta z tego uprawnienia. Rozpatrzenie skargi przez NSA trwa zazwyczaj ok. 9 miesięcy, przy czym w obecnym stanie i w związku z reformami judykatury termin ten może być dłuższy.