Wydawcy tworzą nowoczesny ośrodek badawczy. ZKDP zostaje rozwiązany

Wydawcy tworzą nowoczesny ośrodek badawczy. ZKDP zostaje rozwiązany

W czwartek 17 grudnia podczas XLVIII Zwyczajnego Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP), jego członkowie przegłosowali uchwałę o rozwiązaniu ZKDP. Wniosek w sprawie likwidacji ZKDP złożyła Izba Wydawców Prasy (IWP), która jest członkiem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Reprezentacja interesów wydawców przez jeden ośrodek ma wzmocnić ich pozycję na rynku. Uchwałę o rozwiązaniu ZKDP Zjazd podjął kwalifikowaną większością zgodnie ze statutem.

– Zaproponowaliśmy członkom ZKDP przeniesienie dotychczasowych funkcji formalnych, jakie pełnił dotychczas związek, bezpośrednio do spółki PBC – podkreśla Renata Krzewska, prezes zarządu ZKDP. Uchwalone zostały nowe zasady współpracy wydawców w radach ds. audytu, czytelnictwa i reklamy. W przyjętej formule wydawcy będą mogli sprawniej podejmować decyzje, co jest niezbędne w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości w jakiej działamy. Izba Wydawców Prasy będzie natomiast sprawowała nadzór właścicielski nad spółką PBC.

Izba, która złożyła wniosek w sprawie rozwiązania ZKDP, uzasadniała go potrzebą uporządkowania kwestii reprezentacji interesów wydawców prasy w obrocie gospodarczym. Zadania wypełniane w ubiegłych latach przez ZKDP są obecnie już w całości realizowane przez spółkę Polskie Badania Czytelnictwa (PBC), po tym jak od stycznia 2020 przeniesiono do PBC kontrolowanie i udostępnianie informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych i treści cyfrowych. Po stronie ZKDP pozostawała wyłącznie działalność statutowa w postaci opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami Związku.

– Mieliśmy formalnie dwie organizacje pracodawców w branży prasowej: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy oraz Izbę Wydawców Prasy – mówi Marek Frąckowiak, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy. – Skupienie prac wydawców w jednej organizacji wzmocni branżę. Izba gospodarcza ma szerszy zakres działalności i większe uprawnienia, a przez to możliwości działania w interesie wydawców. Celem jest budowanie spójnej strategii wydawców prasy wobec zmieniającego się rynku, funkcjonującego w dwóch rzeczywistościach: papierowej i cyfrowej, a także dalsze przekształcenie PBC w nowoczesny ośrodek badań i analiz rynku prasowego oraz komunikacji z rynkiem reklamy.

Uporządkowanie kwestii reprezentacji interesów wydawców prasy pozwoli na zwiększenie efektywności działań zmierzających do ochrony ich interesów.

Komunikat: Wydawcy tworzą nowoczesny ośrodek badawczy w wersji PDF