Udział kolporterów w rynku dystrybucji prasy w Polsce

Udział kolporterów w rynku dystrybucji prasy w Polsce

Izba Wydawców Prasy zakończyła zbieranie danych i opracowanie wyników dorocznego badania udziałów kolporterów w rynku dystrybucji prasy. Przedstawiamy poniżej zestawienie pokazujące wyniki tegorocznego badania. Z uwagi na sytuację rynkową, spowodowaną pandemią koronawirusa, w tym roku badanie zostanie powtórzone, i będzie oparte o dane za maj 2020 r. Badanie przeprowadzono na nakładach globalnych tytułów płatnych 24 wydawców i grup wydawniczych, w tym wydawców niemal wszystkich ukazujących się, w branym pod uwagę okresie – luty 2020 r., dzienników (poza „Naszym Dziennikiem”).

Struktura udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy:

Prasa ogółem
   

zmiana pkt. proc. LUTY 2020/2019

luty 2019 luty 2020
nakłady nakłady
RUCH 23,10% 23,72% 0,61%
Kolporter 55,76% 53,34% -2,42%
Garmond Press 15,50% 16,98% 1,48%
Inne 5,64% 5,96% 0,32%

 

Badanie przeprowadzono na nakładach globalnych tytułów płatnych 24 wydawców i grup wydawniczych, w tym wydawców niemal wszystkich ukazujących się wówczas dzienników (poza „Naszym Dziennikiem”). Suma nakładów tych wydawców o ok. 5 punktów procentowych przewyższa wielkość nakładów globalnych rynkowych tytułów płatnych zarejestrowanych w ZKDP w lutym 2020 r. Zbadany nakład stanowi ok. 71 proc. nakładu globalnego wszystkich (płatnych i bezpłatnych) tytułów prasowych w Polsce oszacowanego na podstawie danych GUS.

Wielkość sieci punktów sprzedaży detalicznej trzech największych kolporterów – według uzyskanych od nich  informacji – przedstawia się następująco:

Liczba PSD
Firma 2019 2020
RUCH 16 800 15 900
Kolporter 23 000 21 000
Garmond Press 10 326 11 800

Jeśli chodzi o dystrybucję wydań cyfrowych, badania IWP (na podstawie danych uzyskanych od wydawców) wykazują, że dystrybucję tę wydawcy prowadzą w znacznym stopniu samodzielnie – ok. 30 proc. całego rozpowszechniania płatnego wydań cyfrowych. Niemal 30 proc. łącznego udziału w rynku ma firma e-Kiosk poprzez swe platformy dystrybucyjne (e-Kiosk, e-Gazety i Nexto). Natomiast Publio, Amazon, AppStore, i Google Play mają łącznie prawie 3 proc. udziału, a ok. 37 proc. to inne kanały dystrybucji wydań cyfrowych.