Uchwała Walnego Zgromadzenia IWP dotycząca wdrożenia w Polsce dyrektywy UE w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych

Uchwała Walnego Zgromadzenia IWP dotycząca wdrożenia w Polsce dyrektywy UE w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych

W środę 29 maja odbyło się XXVII Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Przyjęto m.in. sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej IWP.

Podczas środowego zgromadzenia przyjęto uchwałę dotyczącą wdrożenia w Polsce dyrektywy UE 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Poniżej pełna treść:

***

UCHWAŁA XXVII Walnego Zgromadzenia Członków Izby Wydawców Prasy

z dnia 29 maja 2019 r.
dotycząca wdrożenia w Polsce dyrektywy UE 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

Członkowie Izby Wydawców Prasy, organizacji zrzeszającej wydawców prasy działających na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, apelują do polskiego rządu o szybkie wdrożenie dyrektywy UE 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE 17 maja 2019 r.

Kilkuletnie prace nad reformą unijnego prawa autorskiego doprowadziły do ujednolicenia przepisów dotyczących praw autorskich na terenie całej Unii Europejskiej i jego dostosowania się do zmian technologicznych w komunikowaniu społecznym i wykorzystaniu cyfrowych narzędzi do kopiowania i rozpowszechniania treści. W dyrektywie zrównoważono siły trzech stron: autorów i właścicieli praw autorskich, użytkowników internetu oraz właścicieli narzędzi do rozpowszechniania utworów w internecie.

Dalszy brak prawno-ekonomicznych zasad rozpowszechniania w internecie treści objętych prawem autorskim i ich właściwej ochrony szybko doprowadziłby do upadku profesjonalnej prasy, wysokiej jakości twórczości i ograniczenia wolności prasy. Członkowie Izby oczekują obecnie właściwej implementacji dyrektywy ws. prawa autorskiego i praw pokrewnych, prowadzącej – z poszanowaniem praw wydawców – do efektywnych i funkcjonalnych rozwiązań, dzięki którym ponoszone nakłady finansowe posłużą rozwojowi twórczości dziennikarskiej. Walne Zgromadzenie IWP oczekuje, że słusznie należne wydawcom i wreszcie przyznane im w dyrektywie prawo pokrewne nie zostanie w procesie implementacji osłabione i ograniczone.

Izba Wydawców Prasy apeluje także, by resorty odpowiedzialne za rozwój kultury i edukację podjęły szeroką kampanię edukacyjną na rzecz rzetelnej interpretacji ducha dyrektywy, znaczenia jej konkretnych zapisów dla polskich twórców i polskiej kultury, stanowiącej podstawę rozwoju społeczeństwa i sprzyjającej tworzeniu nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki.

Unia Europejska wyznacza wysokie standardy ochrony twórców i dba o rozwój branży kreatywnej. Jako członek Unii również Polska powinna zadbać o rozwój i pewność ekonomiczną wydawców i dziennikarzy, bez których twórczości i nakładów nie uda się zbudować trwałego ustroju demokratycznego, ani doprowadzić do powstania silnego, świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Walne Zgromadzenie IWP apeluje także do rządzących, do posłów i senatorów, by nie pozwalali na szerzenie dezinformacji w sprawie celów i oczekiwanych skutków dyrektywy ws. prawa autorskiego i praw pokrewnych! Izba apeluje, by nie ulegali manipulacji i nieprawdziwym hasłom szerzonym przez oponentów uchwalonej dyrektywy, których celem jest wzmocnienie globalnych gigantów internetowych kosztem polskiej gospodarki i kultury. Także w Polsce musi obowiązywać zasada #internetfairplay.