Struktura udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy

Struktura udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy

Izba Wydawców Prasy, podobnie jak w ubiegłych latach, na podstawie uzyskanych od wydawców danych o nakładach tytułów prasowych, dokonała analizy i oszacowała strukturę udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy. Badanie przeprowadzono na nakładach globalnych tytułów płatnych 23 wydawców i grup wydawniczych, w tym wydawców niemal wszystkich ukazujących się wówczas dzienników (poza „Naszym Dziennikiem”).

Wyniki tego badania przedstawiają się następująco:

prasa ogółem   zmiana pkt. proc. LUTY 2023/2022
luty 2022 luty 2023
nakłady nakłady
RUCH 21,56% 13,72% -7,85%
Kolporter 57,81% 58,74% 0,93%
Garmond Press 15,33% 20,44% 5,11%
Inne 5,29% 7,11% 1,82%

Suma nakładów tych wydawców o ok. 1 punkt procentowy jest wyższa niż wielkość nakładów globalnych rynkowych tytułów płatnych zarejestrowanych w PBC w lutym 2023 r. Jednocześnie ów nakład zbadany stanowi ok. 67% nakładu globalnego wszystkich (płatnych i bezpłatnych) tytułów prasowych w Polsce oszacowanego na podstawie danych GUS.

Wielkość sieci punktów sprzedaży detalicznej trzech największych kolporterów – według uzyskanych od nich przez IWP informacji – przedstawia się następująco:

liczba PSD
Firma 2022 2023
RUCH 11 500 8 150
Kolporter 21 000 20 000
Garmond Press 13 600 13 858

Jeśli chodzi o kanały dystrybucji wydań cyfrowych, badania IWP (na podstawie danych od wydawców) wykazują, że dystrybucję tę wydawcy prowadzą w znacznym stopniu samodzielnie – dystrybucja własna to niemal 62% całego rozpowszechniania płatnego wydań cyfrowych.

Około 33% łącznego udziału w rynku ma firma e-Kiosk poprzez swe platformy dystrybucyjne (e-Kiosk, e-Gazety i Nexto). Publio, Amazon, AppStore, i Google Play mają łącznie ok. 2,5% udziału, a dalsze 2,5% to inne kanały dystrybucji wydań cyfrowych.