Posłowie Kukiz’15 chcą zakazu wydawania gazet przez samorządy. W Sejmie jest już projekt

Posłowie Kukiz’15 chcą zakazu wydawania gazet przez samorządy. W Sejmie jest już projekt

Do Sejmu trafił w październiku projekt zmian prawa prasowego i ustaw o samorządzie terytorialnym, który zakłada zakaz wydawania tytułów prasowych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Autorem proponowanych zmian jest grupa posłów Kukiz’15, a wnioskodawcą poseł Piotr Apel. Warto przypomnieć, że od 2004 roku Izba Wydawców Prasy wielokrotnie postulowała wprowadzenie takich zmian podejmując różne inicjatywy wspólnie ze stowarzyszeniami wydawców prasy lokalnej i Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz’15) zapowiadając złożenie projektu w Sejmie argumentował, że “samorządy w całej Polsce wydają miliony złotych na lokalną prasę”; jest to “naruszenie wolności słowa, konkurencji rynkowej” oraz stanowi “nieuczciwą konkurencją wobec lokalnych, prywatnych mediów”. Propozycja zakazania wydawania prasy samorządowej nie jest nowa. IWP od 2004 roku wielokrotnie postulowała wprowadzenie takich zmian, taki propozycje pojawiły się też wcześniej ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Projekt posłów Kukiz’15 dotyczy wprowadzenia zakazu finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego informacji i reklam, na których prezentowane są wizerunki osób będących jednoosobowymi organami wykonawczymi tych jednostek, osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych osób i ma na celu zakończenie praktyki wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych.

Projekt, który wpłynął do Sejmu 19 października jest na etapie konsultacji i analiz. Jego twórcy podkreślają, że celem proponowanych zmian jest „zakończenie praktyki wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych, które pod pozorami biuletynów informacyjnych w istocie stanowią narzędzie propagandy dla lokalnych władz”.

W ustawie o prawie prasowym artykuł 8, ust. 1 miałby brzmieć: „Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy. Wydawcą nie może być gmina, powiat lub województwo”.

Natomiast w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim miałby m.in. zostać wprowadzony artykuł 60 b: “Zakazane jest publikowanie przez gminę lub zamawianie przez gminę publikacji informacji lub reklam, w których jest prezentowany wizerunek prezydenta, burmistrza, wójta lub ich zastępcy, starosty, marszałka województwa, członka zarządu starostwa lub województwa, radnego, kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy, posła lub senatora, a w okresie od zarejestrowania kandydatów w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, sejmików województw, rad powiatów i gmin, prezydentów lub burmistrzów miast i wójtów do dnia wyborów – także wizerunków kandydatów w tych wyborach”.

Wspomniane ograniczenia nie dotyczyłyby jednak stron internetowych prowadzonych przez samorządy. Autorzy projektu zakładają, że zakaz będzie obowiązywał już od 1 stycznia 2019 roku.