KE ponagla 13 krajów w sprawie wdrożenia dyrektywy cyfrowej

KE ponagla 13 krajów w sprawie wdrożenia dyrektywy cyfrowej

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska przesłała informacje do 13 państw członkowskich w tym Polski (a także do Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Grecji, Francji, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji) w związku z brakiem zgłoszenia Komisji wdrożenia do rozwiązań krajowych dyrektywy ds. prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywa (UE) 2019/790), zwana dyrektywą CDSM).

Dyrektywa została opublikowana 3 lata temu w maju 2019 r., a weszła w życie w czerwcu 2019 r. Termin implementacji przez państwa członkowskie minął 7 czerwca ubiegłego roku. Wdrożenie dyrektywy na poziomie krajowym okazało się procesem trudnym i niewiele państw członkowskich dotrzymało terminu. Ponadto Polska wniosła skargę na podstawie art. 263 TFUE w odniesieniu do aspektów art. 17 dyrektywy CDSM.

Trzynaście państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na poprawę sytuacji i przyjęcie krajowych rozwiązań. W przeciwnym wypadku Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest uprawniony do nakładania sankcji finansowych.

Źródło http://copyrightblog.kluweriplaw.com