Dyrektywa o prawach autorskich w internecie w wykazie prac legislacyjnych rządu

Dyrektywa o prawach autorskich w internecie w wykazie prac legislacyjnych rządu

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu trafił projekt nowelizacji, której celem jest m.in. implementacja dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa dotyczy twórców i wykonawców utworów ujętych w ustawie o prawie autorskim i wprowadza “nowe zasady dotyczące wynagradzania twórców i wykonawców, mające zapewnić, aby należne im wynagrodzenie było godziwe” – podano w informacji o projekcie nowelizacji ustawy zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak podano w informacji o projekcie nowelizacji ustawy: – Bardzo istotną rzeczą jest wprowadzenie nowej kategorii prawa pokrewnego, tj. prawa wydawców prasowych do eksploatacji ich publikacji prasowych online, oraz nowych zasad udostępniania utworów przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. Dyrektywa wprowadza nowe postacie dozwolonego użytku (eksplorację tekstów i danych, korzystanie z utworów w działalności dydaktycznej oraz zwielokrotnianie utworów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego), środki ułatwiające dostęp do utworów niedostępnych w handlu oraz możliwość udzielania rozszerzonych licencji zbiorowych.

W Polsce za prace nad dyrektywami, które przygotowały Parlament Europejski i Rada UE, odpowiada resort kultury. Wniosek o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych złożono 30 sierpnia. Harmonogram prac legislacyjnych przewiduje konsultacje publiczne projektu i jego przyjęcie przez Radę Ministrów do końca 2021 roku.

Wpisanie implementacji dyrektywy do prac KPRM stanowi pierwszy krok w oczekiwanym przez wydawców wprowadzeniu prawa pokrewnego, które powinno poprawić zachwianą równowagę rynkową i stanowić źródło należnych wydawcom i dziennikarzom rekompensat za wykorzystywanie materiałów prasowych w sieci.

Projekt nowelizacji poza implementacją dyrektywy dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego przewiduje wdrożenie dyrektywy dotyczącej m.in. szerszego rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych z korzyścią dla użytkowników w całej UE. Dyrektywa dotyczy m.in. szerszego rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych “ma ułatwić udzielanie licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych zawartych w nadawanych programach telewizyjnych i radiowych, które są >ważnym narzędziem promowania różnorodności kulturowej i językowej, spójności społecznej oraz coraz większego dostępu do informacji<“.

Czytaj też

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE

Przewodnik po Dyrektywie w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym