Wyrok NSA: IMM nie ma prawa kwestionować zezwolenia SDW REPROPOL

24 marca 2017 r. zapadł niezwykle ważny dla problemów press clippingu (monitoringu mediów) w Polsce wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. W sprawie toczącej się ze skargi Instytutu Monitorowania Mediów sp. z o.o. na decyzję Ministra Kultury dotyczącą zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi udzielonego w 2009 r. na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, NSA ostatecznie orzekł, że IMM nie ma prawa do kwestionowania prawidłowości tego zezwolenia.

Wyrok ten, na pozór dotyczący sprawy niezwykle ubocznej, ma ogromne znaczenie dla wydawców w Polsce. Jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, SDW REPROPOL od wielu lat stara się nakłonić firmy zajmujące się monitoringiem mediów do zawierania umów licencyjnych i zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z artykułów prasowych i całych wydań czasopism. Wobec braku porozumienia, polegającego na konsekwentnym odrzucaniu przez niektóre firmy press clippingowe stanowiska, że korzystają one z praw wydawców, sprawy takie już kilkakrotnie poddano rozstrzygnięciu sądów cywilnych.

Jednym z argumentów, który był podnoszony przez korzystające firmy monitorujące media, był brak jakiejkolwiek legitymacji SDW REPROPOL do dochodzenia roszczeń za bezumowne korzystanie z praw wydawców wobec rzekomo błędnej decyzji Ministra Kultury zezwalającej REPROPOLOWI na zbiorowe zarządzanie. W następstwie tego, sprawy w sądach cywilnych były zawieszane do czasu rozstrzygnięcia organów i sądów administracyjnych o zgodności z prawem działania SDW REPROPOL, co pozwalało przez wiele lat blokować procesy o odszkodowanie.

Wyrok NSA jest prawomocny i ostateczny, kończy tym samym jakikolwiek spór w tej sprawie dotyczący umocowania SDW REPROPOL do prowadzenia działalności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w imieniu wydawców, który w przypadku IMM prowadzony jest od momentu złożenia 14 lutego 2011 roku skargi do MKiDN. Orzeczeniem z 24 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że IMM nie ma prawa kwestionować przed organami administracji zgodności z prawem zezwolenia udzielonego przez Ministra Kultury na rzecz SDW REPROPOL.

Wyrok NSA jest jednym z ważniejszych w ostatnich latach elementów porządkowania sytuacji prawnej rynku monitorowania mediów w Polsce, który dotychczas często oparty jest o bezumowne i bezpłatne korzystanie z materiałów prasowych, do których prawa przysługują wydawcom.

Z obszerniejszą informacją nt. wyroku, przygotowaną przez kancelarię prawną Markiewicz & Sroczyński, można zapoznać się w dziale „dla Członków”.