Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwośći UE ws. linkowania

W dniu 8 września 2016  Trybunał Sprawiedliwości UE w wyniku rozpatrzenia sprawy C-160/15 – GS Media vs Sanoma Media i Playboy wydał ważny dla ochrony praw wydawców wyrok odnoszący się do linkowania. Trybunał orzekł, że:

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że aby ustalić, czy fakt umieszczenia w witrynie internetowej hiperłączy odsyłających do utworów chronionych – swobodnie dostępnych w innej witrynie internetowej bez zezwolenia podmiotu praw autorskich – stanowi „publiczne udostępnianie” w rozumieniu tego przepisu, należy określić, czy te hiperłącza zostały udostępnione bez celu zarobkowego przez osobę, która nie wiedziała lub nie mogła racjonalnie wiedzieć o bezprawnym charakterze publikacji tych utworów w tej innej witrynie internetowej, czy też przeciwnie, wspomniane hiperłącza zostały udostępnione w celu zarobkowym, w której to sytuacji należy domniemywać istnienie tej wiedzy.

Oznacza to, że linkowanie do nielegalnych treści może być nielegalne, gdy służy celom zarobkowym. Osoba umieszczająca link do pirackich plików nie łamie prawa tylko wtedy, gdy nie wie o ich bezprawnym charakterze i nie działa dla zysku. Internauta zamieszczający link np. na forum czy na swej prywatnej stronie internetowej, raczej nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, ale jeśli to samo uczyni serwis profesjonalny, związany z działalnością zarobkową, to narusza prawo i musi liczyć z odpowiedzialnością.

Z pełnym brzmieniem wyroku Trybunału można zapoznać się poniżej.

 Wyrok TSUE