Uwagi Izby do projektu zmian w przepisach o reklamie piwa

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Odnosi się on przede wszystkim do reklamowania piwa, zakładając ograniczenie dozwolonych godzin emisji reklam piwa w telewizji, co jest powrotem do sytuacji prawnej sprzed nowelizacji w roku 2003.

Po zapoznaniu się proponowanymi zmianami, 19 grudnia 2017 r. Izba wystosowała do Ministerstw pismo zawierające uwagi do projektu nowelizacji, a odnoszące się przede wszystkim do dwu kwestii ujętych w ustawie.

Po pierwsze, Izba zwróciła uwagę, iż w katalogu mediów podlegających regulacji pominięto jeden niezwykle istotny dziś środek przekazu, a mianowicie internet.

Projekt zmiany ustawy powtarza literalnie katalog objętych regulacją mediów obowiązujący przed nowelizacją z 28 marca 2003 r.. Tymczasem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jednym z podstawowych, jeśli nie głównym środkiem przekazu, stał się internet. Odnosi się to zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Izba zaproponowała więc, by w ustawie była mowa o  telewizji, radiu, internecie, kinie i teatrze.

Po drugie, Izba zauważa, że gdy w roku 2003 r. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  rozszerzała przedział czasowy, w którym reklama jest dozwolona, ustanowiono  jednocześnie opłatę ponoszoną przez podmioty świadczące usługi reklamy alkoholu prowadzonej zgodnie z przepisami tej ustawy (art. 132, dodany w nowelizacji z dnia 28 marca 2003 r.). Skoro więc obecnie projekt nowelizacji przywraca uprzedni stan prawny w zakresie przedziałów czasowych, w których dozwolona jest reklama piwa w mediach – art. 131 ust. 2 pkt 1 – należy w tej sytuacji przywrócić stan prawny sprzed nowelizacji z roku 2003 także w zakresie odnoszącym się do owej opłaty. Izba wnioskuje, by z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykreślić art. 132 oraz art. 133 ust. 3 , znosząc tę opłatę.

Z pełną treścią pisma Izby można zapoznać się na stronie internetowej w dziale „dla Członków”.