Stanowisko wydawców ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych/18/10/2017

W dniu 12 października Izba skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji pismo zawierające stanowisko wydawców w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa ta ma ogromne znaczenie dla środowiska dziennikarzy i wydawców, gdyż niektóre zawarte w niej przepisy dotyczą fundamentalnych zasad działania prasy.

Ustawa ma implementować do polskiego prawa przepisy wprowadzanie unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie wchodzi w życie od maja roku 2018.

Zdaniem Zarządu Izby przedstawiony projekt ustawy niesie poważne zagrożenia dla wydawców i dziennikarzy, płynące z niektórych zawartych w projekcie ustawy zapisów. Zagrożenia te dotyczą głównie kwestii zawartych w tzw. wyjątku dziennikarskim i jego zakresie, czyli sytuacji, w której do dziennikarzy i wydawców nie stosuje się rozporządzenia i ustawy. Rozporządzenie unijne nie precyzuje zakresu tego wyjątku, pozostawiając to państwom członkowskim w procesie implementacji. Zdaniem Izby projekt ustawy dokonuje tego niewłaściwie. W piśmie do Ministerstwa zwrócono uwagę na następujące problemy:

–         w ustawie zbyt wąsko wyliczono zakres działań dziennikarskich objętych wyjątkiem dziennikarskim, nie uwzględniając procesu zbierania informacji;

–         użyto natomiast zbyt szerokiego pojęcia „materiału prasowego”, co umożliwiłoby korzystanie z wyjątku dziennikarskiego licznym osobom niebędącym dziennikarzami, a tylko od czasu do czasu wysyłającym jakieś materiały do redakcji (nawet autorom listów do redakcji).

Ponadto:

–         ustawa wprowadzając tzw. „prawo do zapomnienia” nie chroni redakcji i dziennikarzy w tym zakresie, co może powodować konieczność usuwania danych z archiwów redakcyjnych itp.

–         jednocześnie w razie sporu lub stwierdzenia w postępowaniu kontrolnym „uprawdopodobnienia” naruszenia ochrony danych, daje władzom możliwość zabezpieczenia poprzez „ograniczenie przetwarzania danych” na czas postępowania – co może oznaczać bezterminowe zablokowanie publikacji.

Izba w swym piśmie do minister Anny Streżyńskiej przedstawiła dokładnie wady projektu oraz zaproponowała odpowiednie sformułowania, które zabezpieczają dziennikarzom i wydawcom warunki niezbędne do wykonywania ich pracy, nie zagrażając przy tym podstawowej zasadzie ochrony danych osobowych.

Stanowisko Izby w tej sprawie wsparły m.in. SDiW REPROPOL oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.

Z pełną treścią stanowiska Izby można zapoznać się w dziale „dla Członków”.