Stanowisko wydawców ws. Komunikatu KE pn. „Platformy internetowe…”

Komisja Europejska przyjęła w połowie maja komunikat zatytułowany „Platformy Online i Jednolity Rynek Cyfrowy – Szanse i wyzwania dla Europy” (COM (2016) 288 final) (patrz poprzedni numer biuletynu). Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, które zakończyły się pod koniec zeszłego roku, komunikat ten (akt o charakterze nieustawodawczym) przedstawia zarówno główne zagadnienia, jak i plany działań, jakie Komisja zamierza podjąć w tym zakresie.

Na początku lipca Izba i SW REPROPOL przekazały do Ministerstwa Cyfryzacji wspólne stanowisko w sprawie tego komunikatu.

W stanowisku naszych organizacji określono, że z punktu widzenia wydawców najważniejsze i prawdopodobnie najtrudniejsze będą działania zawarte w części pn. „Zapewnienie odpowiedniego działania platform internetowych” (pkt 5 podpuknt ii) Komunikatu – s. 8-11).

Opisane w tej części działania, związane są bezpośrednio z obowiązującą w Polsce ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude), która zaimplementowała do naszego porządku prawnego dyrektywę e-commerce. Izba zgadza się ze stwierdzeniem zawartym w Komunikacie, iż „[o]becny system odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami, określony w dyrektywie o handlu elektronicznym, został zaprojektowany w czasie, gdy platformy internetowe nie posiadały tych właściwości i skali, jakimi charakteryzują się obecnie” (s. 9). Z tego powodu podjęcie działań w tym zakresie jest niezbędne.

Izba obawia się jednak, iż w Polsce zakładane przez Komisję utrzymanie zrównoważonego i przewidywalnego systemu odpowiedzialności w odniesieniu do platform internetowych, może być nie do zrealizowania. Wynika to z faktu, iż w Polsce dyrektywa o handlu elektronicznym nie została właściwie zaimplementowana, co zaowocowało złożeniem 1 lipca zeszłego roku przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich dwóch skarg do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Skargi te dotyczą w pierwszej kolejności nieprawidłowego określenia w uśude okoliczności zwalniających z odpowiedzialności podmiot świadczący usługę hostingu (nieprawidłowa implementacja art. 14 ust. 1 dyrektywy). Polska ustawa w znacznie szerszym zakresie niż jest to określone w dyrektywie wyłącza odpowiedzialność dostawcy usług hostingu, ograniczając jego odpowiedzialność cywilną wyłącznie do sytuacji, w której wiedział o konkretnym fakcie naruszenia. Tymczasem dyrektywa daje możliwość pociągania do odpowiedzialności dostawcy usługi hostingu wiedzącego, iż określony portal w sposób permanentny zarabia na umieszczaniu przez osoby trzecie plików pirackich.

W polskiej ustawie nie zaimplementowano również lub zaimplementowano niewłaściwie kilka innych przepisów istotnych dla ochrony praw autorskich. Błędy te wskazane są w stanowisku przedstawionym ministerstwu przez IWP i SW REPROPOL.

Jest to niezwykle istotne dla wydawców, gdyż, jak napisano w stanowisku Izby: „Przepisy te odgrywają zasadniczą rolę dla zapewnienia odpowiedniej równowagi między interesami podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego, w tym usługę hostingu, a podmiotami, których prawa są na ogromną skalę naruszane przy wykorzystaniu takich usług. Ich nieprawidłowa implementacja utrudnia zwalczanie naruszeń praw autorskich w internecie i powoduje nieodwracalną w skutkach degradację profesjonalnej, wysokiej jakości twórczości, jak również ogranicza wolność słowa”.

Z pełną treścią stanowiska IWP i SW REPROPOL w sprawie Komunikatu Komisji można zapoznać się w dziale „dla Członków„.