Projekt ustawy o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Izba przygotowała stanowisko wobec projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi. Stwierdzono w nim, że w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dalej jako: dyrektywa OZZ) oraz obszernym zakresem proponowanych zmian, pomysł wyodrębnienia właściwych przepisów z ustawy o prawie autorskim i umieszczenie ich obok nowych regulacji w oddzielnej ustawie zasługuje na poparcie. Tego typu ustawy poświęcone zbiorowemu zarządzaniu funkcjonują zresztą w różnych krajach UE.

Pewne zastrzeżenia jednak może budzić zakres proponowanych w projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej jako: Projekt) rozwiązań, które w pewnych sferach znacząco wykraczają poza regulacje przewidziane w dyrektywie OZZ. Izba w swym stanowisku zauważa także, iż organizacja zbiorowego zarządzania wydawców prasy, jak i dziennikarzy – z racji na charakter powierzonych jej praw – tylko w pewnej części objęta zostanie projektowaną ustawą.

Z pełnym stanowiskiem Izby i szczegółowymi uwagami do projektu ustawy można zapoznać się w dziale „dla Członków”.