Pismo IWP do Ministerstwa Finansów ws. stawek VAT na e-publikacje

W związku z komunikatem ws. polityki dotyczącej podatku VAT, jaki Komisja Europejska ogłosiła w dniu 1 grudnia 2016 r., Izba Wydawców Prasy skierowała do Ministerstwa Finansów pismo przypominające stanowisko wydawców w sprawie stawek VAT na publikacje prasowe na różnych nośnikach.

Jednym z kilku kierunków kluczowych działań, jakie proponuje Komisja Europejska w komunikacie 1 grudnia, jest stworzenie państwom członkowskim warunków do obniżenia stawek VAT w odniesieniu do publikacji elektronicznych, takich jak e-książki i e-gazety.

Izba w swym piśmie przypomina, że ustawodawcy wprowadzili w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce, preferencyjne stawki podatku VAT dla prasy i książki drukowanej, doceniając istotną rolę prasy, a także dbając o rozwój czytelnictwa prasy i książki. Wraz z rozwojem nowych środków komunikacji i postępem technologicznym, tradycyjne media drukowane uzupełniane są o nowe cyfrowe formaty lub przez nie zastępowane. Należy jednak zauważyć, iż prasa czy książka drukowana i elektroniczna pozostaje jako jedno i to samo dobro. Rola prasy i książki (niezależnie od formy rozpowszechniania) jest wciąż taka sama i te same powody, które brane były pod uwagę w przypadku ustalenia zredukowanych bądź zerowych stawek podatku VAT dla wersji drukowanych, powinny być wzięte pod uwagę w przypadku prasy i książki elektronicznej. Ta forma dystrybucji treści jest bowiem jedynie odpowiedzią na  rozwój nowych technologii, a w konsekwencji zmieniające się zwyczaje czytelników w sposobie ich konsumowania. Czytelnicy powinni mieć dziś możliwość swobodnego wyboru, kiedy i w jaki sposób chcą korzystać z treści wysokiej jakości (w formie papierowej, formatach cyfrowych, na nośnikach cyfrowych itd.). Unijny system VAT, jak i krajowy, nie powinny stanowić przeszkody w zapewnieniu tym konsumentom swobody wyboru.

Pismo IWP do Ministerstwa Finansów dostępne jest w dziale „dla Członków”.