Nad nowelizacją prawa prasowego pracują komisje Senatu/18/10/2017

Nowelizacja prawa prasowego została przyjęta przez sejm i jest obecnie przedmiotem prac w komisjach senackich. Przedstawiciel Izby uczestniczył w październiku w dwu takich posiedzeniach: Komisji Petycji i Praw Człowieka oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Procedowana obecnie przez parlament nowelizacja dotyczy głównie autoryzacji i jest w tym zakresie wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 lipca 2011 r. w sprawie red. Jerzego Wizerkaniuka z „Gazety Kościańskiej”. Trybunał uznał wówczas, ze obecne przepisy dotyczące autoryzacji w polskim prawie prasowym są nieprecyzyjne oraz nakładają na dziennikarzy nadmierne sankcje i zobowiązał polskie władze do ich zmiany.

Wprowadzane obecnie w projekcie rządowym zmiany dotyczące autoryzacji są zgodne z postulatami, które Izba zgłaszała już od kilku lat w kolejnych wersjach projektów nowelizacji prawa prasowego. Nowe przepisy nakładają na dziennikarza nowy obowiązek poinformowania rozmówcy o prawie do autoryzacji, ale poza tym wyraźnie poprawiają obecne regulacje poprzez wprowadzenie określonego terminu na dokonanie autoryzacji przez osobę, która udzieliła wypowiedzi (6 godzin dla dziennika, 24 godziny dla czasopisma); projekt także określa, że osoba wypowiadająca się dokonując autoryzacji nie może zasadniczo zmienić treści wypowiedzi. Nowelizacja łagodzi też karę za niedokonanie autoryzacji: obecnie jest to przestępstwo zagrożone grzywną lub ograniczeniem wolności, po nowelizacji będzie to wykroczenie zagrożone grzywną.

Ponadto do projektu nowelizacji dodano usunięcie pozostałych dotąd zapisów odnoszących się do instytucji z czasów PRL, wykreślono rozdział o Radzie Prasowej, a także wykreślenie obowiązku zachowania przez dziennikarza linii programowej redakcji oraz dodano nowe prawo dziennikarza do odmowy polecenia służbowego, które wymagałoby złamania zasad rzetelności zawodowej i prawo do odmowy zgody na publikację jego materiału jeżeli w redakcji wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens autorskiej wersji.