Media w Europie apelują o działanie na rzecz umocnienia wolności prasy

We czwartek 6 października 2016, w czasieodbywającej się w Lipsku  Europejskiej Konferencji nt. Wolności Mediów 2016 Max von Abendroth, dyrektor wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Mediów Maga-zynowych (EMMA) wraz z Jane Whyatt, szefową projektów w Europejskim Centrum ds. Wolności Prasy i Mediów (ECPMF) zaprezentowali „Apel o działanie” autorstwa europejskiego sektora medialnego, mający na celu umocnienie wolności prasy na kontynencie europejskim.
„Czynniki stanowiące fundament wolności słowa są różnorodne” – powiedziała Jane Whyatt w czasie spo-tkania zorganizowanego przez ECPMF, które zgromadziło rzeczników wolności prasy. Przez dwa kolejne dni będą oni omawiać w Lipsku te zagadnienia w sposób bardziej dogłębny. W dalszej części swojej wy-powiedzi Whyatt powiedziała, że „zmieniające się priorytety rządowe, ustawy antyterrorystyczne, ustawy o zniesławieniu i mowie nienawiści, budzące grozę działania czynników poza-państwowych oraz autocen-zura to niektóre spośród wielu zagrożeń możliwych do zaobserwowania dziś w Europie. Zmiany te postę-pują stopniowo i trzeba je dostrzegać, zanim sytuacja ulegnie pogorszeniu”.
Max von Abendroth podzielił jej opinię dodając, że „najwyższy czas, aby debatę na temat wolności prasy na szczeblu UE skierować na nowe tory. Apel o działanie zwraca uwagę na ograniczenia wolności prasy, które wkraczają w nasze życie. Apel zawiera sugestie w sprawie przyjęcia bardziej inkluzyjnej postawy w celu restrukturyzacji priorytetów w trakcie prowadzenia debaty w Brukseli”.
Opublikowany 6 października raport zatytułowany „Zabezpieczanie wolności prasy w Europie: Europej-ski sektor medialny apeluje o działanie” wskazuje na niektóre istotne przyczyny upadku i nakreśla sposoby, które powinny stać się udziałem strategów i innych zainteresowanych podmiotów w działaniach na rzecz ochrony i utrzymania wolności prasy na kontynencie.
„Wolność słowa i informacji to jedne z najbardziej fundamentalnych praw w UE” – powiedział Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w przemówieniu otwierającym konferencję. W swoim transmitowanym za pośrednictwem nagrania wideo wystąpieniu Schulz mówił dalej, że „wolność prasy jest warunkiem bazowym zachowania wszystkich innych swobód politycznych” i że „Parlament Europejski jest zdecydowany dokonać przeglądu i poprawy ustawodawstwa dotyczącego wszystkich aspektów wolności mediów”.
„Apel o działanie” jest wynikiem konferencji (R)EWOLUCJA EUROEPEJSKIEJ PRASY, która odbyła się w dniu 1 lipca we Wrocławiu (współorganizatorem wrocławskiej konferencji była Izba Wydawców Prasy). W konferencji tej wzięło udział około stu dziennikarzy, wydawców, polityków, ekspertów z dziedziny technologii oraz naukowców z całej Europy. W tym dniu wygłoszono ważne przemówienia, odbyły się dys-kusje panelowe i warsztaty, które dokonały dogłębnej analizy tego, jak krajowe i europejskie działania poli-tyczne oraz innowacje technologiczne wpływają na wolność prasy. Kwestię tę omawiano również w czasie sesji Loży ds. Przyszłości Mediów, którą zorganizowała grupa dyskusyjna EMMA – Laboratorium ds. Przyszłości Mediów. Sesja ta odbyła się pod koniec września w Parlamencie Europejskim.
Więcej informacji na temat konferencji (R)EWOLUCJA EUROPEJSKIEJ PRASY, wraz z podsumowującym ją materiałem wideo, oraz na temat apelu o działanie wraz z postami na blogu można znaleźć na stronie internetowej.

[Materiał w oparciu o komunikat prasowy EMMA]