Komisje Parlamentu Europejskiego za objęciem wydawców prawami pokrewnymi

Dnia 11 lipca br. dwie komisje Parlamentu Europejskiego, opiniujące projekt dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016) 593 final), tj. Komisja ds. Kultury i Edukacji (CULT) oraz Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) głosowały nad tekstem swoich raportów, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez – mającą decydujący głos w przedmiotowej sprawie – Komisję Prawną (JURI).

Obie Komisje przyjęły rozwiązania korzystne z puntu widzenia wydawców prasy, opowiadając się za wprowadzeniem prawa pokrewnego dla wydawców.

CULT przyjęło popierane przez Izbę poprawki dotyczące art. 11, wprowadzającego prawo pokrewne i innych związanych z tym rozwiązań zawartych w preambule. Komisja nie tylko opowiedziała się za wprowadzeniem prawa pokrewnego, ale równocześnie rozszerzyła jego zakres przedmiotowy na publikacje drukowane (a nie tylko cyfrowe, jak dotąd). Równocześnie członkowie Komisji przyjęli zapisy gwarantujące dziennikarzom uczciwy udział w rekompensatach otrzymywanych prze wydawcę z tytułu prawa pokrewnego, a także – wprowadzając definicję negatywną – sprecyzowali, iż prawo nie będzie stosowane do prywatnego, niekomercyjnego korzystania z publikacji przez indywidulanych użytkowników. CULT opowiedział się jednak za skróceniem okresu trwania prawa pokrewnego z 20 (zaproponowanych przez KE) do 8 lat.

Natomiast ITRE nie przyjęło proponowanego w projekcie opinii wykreślenia prawa pokrewnego i zastąpienie go domniemaniem posiadania praw. Utrzymano zatem wprowadzenie prawa pokrewnego i również – podobnie jak w CULT – rozszerzono jego zakres na wydania drukowane i przewidziano udział dziennikarzy. W samym art. 11 doprecyzowano także, iż prawo nie obejmuje linków (czyli używając terminologii fachowej – hyperlinków). Równocześnie, w uwagach do motywów dyrektywy, ITRE rozszerzyło zakres prawa także na publikacje naukowe i doprecyzowało, iż fragmenty artykułów (tzw. snippets) również zostaną objęte proponowanym prawem. ITRE, podobnie jak CULT, opowiedziało się za nie stosowaniem prawa do indywidualnych użytkowników, korzystających z materiałów dla własnych, niekomercyjnych i nie nastawionych na zysk celów.

Decydujący głos w PE ma jednak – jak wspomnieliśmy powyżej – Komisja Prawna, w której głosowanie zapowiedziane jest na 10–11 października. Izba będzie dalej zabiegała o uchwalenie sprawiedliwych rozwiązań, nie krzywdzących wydawców.