Komisja Europejska ws. stawek VAT na e-publikacje: ujednolicenie stawek dla publikacji na różnych nośnikach

W dniu 1 grudnia 2016 Komisja Europejska ogłosiła komunikat ws. polityki dotyczącej podatku VAT. Jak stwierdzono w komunikacie prasowym, Komisja proponuje nowe przepisy podatkowe wspierające handel elektroniczny i przedsiębiorstwa internetowe w UE. Propozycje te „odzwierciedlają nowe podejście do VAT w handlu elektronicznym i zobowiązania Komisji Europejskiej zawarte w strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy oraz w planie działania w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT”.

      Jednym z kilku kierunków kluczowych działań, jakie proponuje Komisja, jest stworzenie państwom członkowskim warunków do obniżenia stawek VAT w odniesieniu do publikacji elektronicznych, takich jak e-książki i e-gazety.

      W intencji Komisji Europejskiej ma to prowadzić do wprowadzenia jednakowych zasad opodatkowania e-książek, e-gazet i ich drukowanych odpowiedników. Obecne przepisy pozwalają państwom członkowskim na opodatkowanie publikacji drukowanych, takich jak książki i gazety, według obniżonych stawek lub – w niektórych przypadkach – stawek bardzo niskich bądź zerowych. Z przepisów tych wyłączone są publikacje elektroniczne, przez co produkty takie są opodatkowane według stawki podstawowej. Po zatwierdzeniu nowych zasad przez wszystkie państwa członkowskie będą one mogły – na zasadzie dobrowolności – dostosować stawki dotyczące publikacji elektronicznych do stawek stosowanych w przypadku publikacji drukowanych.

      Komunikat Komisji Europejskiej to bardzo dobra wiadomość dla wydawców, którzy od wielu lat wykazują konieczność zrównania stawek VAT na e-publikacje z poziomem stawek dla publikacji drukowanych.

      Również IWP od wielu lat, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, występowała o jak najniższe stawki VAT, jak też zlikwidowanie występującego zróżnicowania pomiędzy drukiem i e-publikacjami; takie samo stanowisko prezentują europejskie organizacje wydawców. Także polski Rzecznik Praw Obywatelskich występował do władz państwa zwracając uwagę na niekonstytucyjność zróżnicowania stawek VAT na publikacje na różnych nośnikach. RPO zwrócił się w tej sprawie także do Trybunału Sprawiedliwości UE (można o tym przeczytać w poprzednich biuletynach).

      Izba wraz z wieloma polskimi wydawcami prasy wzięła także udział w dotyczących tego problemu tegorocznych konsultacjach Komisji Europejskiej. W swym materiale Izba zwróciła uwagę na następujące najważniejsze zagadnienia:

–         prasa działa w silnie konkurencyjnym rynku cyfrowym, który pasożytuje na treściach prasowych nie ponosząc kosztów wytworzenia treści;

–         pośrednicy i agregatory treści, wielcy potentaci technologiczni nie rekompensują wydawcom kosztów, oferują darmowy dostęp i odbierają wydawcom reklamę;

–         23% stawka VAT zwiększa cenę produktów cyfrowych i ogranicza do nich dostęp;

–         stawka VAT dla e-prasy obniżona do poziomu wydań drukowanych pozwoli uzyskać dodatkowe przychody, wynikające ze zwiększenia sprzedaży, które będą mogły być zainwestowane w nowe treści oraz inwestycje technologiczne;

–         zmniejszona cena e-prasy wzmocni konkurencję przy wysokiej jakości treści, konkurencyjność e-prasy w stosunku do pirackich portali. Nie będzie miała większego wpływu na sprzedaż publikacji drukowanych oraz druk i dystrybucję;

–         wydawcy, udostępniając zarówno słowo, jak i audio i wideo, wobec zobowiązań wynikających z dyrektywy AVMS jak i polskiej ustawo o RiTV i VAT są za szeroką definicją prasy na poziomie UE, pozostawiając szczegółowe rozwiązania do decyzji poszczególnych krajów UE;

–         wydawcy są za wprowadzeniem „0” stawek VAT na prasę i książki, która wzmocni finanse wydawców i zwiększy konkurencyjność ich produktów prasowych.

Komunikat Komisji Europejskiej z 1 grudnia 2016 r. jednoznacznie wyraża intencje Komisji w sprawie stawek VAT na e-publikacje. Pozostawia jednak decyzję w gestii krajów członkowskich. Należy więc mieć nadzieję, że polski ustawodawca podzieli racje wydawców i KE, likwidując to niezrozumiałe, anachroniczne i szkodliwe dla kultury odmienne traktowanie publikacji na różnych nośnikach.

 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej