Forum Samoregulacji – Wspólne standardy w komunikacji

W dniu 7 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się Forum Samoregulacji, które zainicjowało proces tworzenia wspólnych standardów samoregulacji w reklamie i komunikacji. Organizatorem spotkania był Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, której członkiem-założycielem jest m.in. Izba Wydawców Prasy.

Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations. W Forum wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujących najważniejsze dla rynku reklamy podmioty, a także przedstawiciele regulatorów: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju i innych instytucji mających istotny wpływ na przekaz reklamowy w Polsce, w tym Biura Rzecznika Praw Dziecka.

W trakcie Forum dyskutowano o sposób\ach ochrony konsumentów w komunikacji marketingowej stosowane przez różne branże. Uczestnicy spotkania zgodzili się z potrzebą wprowadzenia jednolitych zasad etycznych w reklamie i komunikacji dla jak największej części rynku.

Na zakończenie spotkania został podpisany list intencyjny, którego sygnatariusze przyjęli podstawowe założenia wspólnych standardów i zobowiązali się do dalszych prac nad ich rozwojem, w tym implementacją do poszczególnych branżowych kodeksów etycznych.

Obszerniejsza relacja oraz treść listu intencyjnego znajduje się tu: https://www.radareklamy.pl