EMMA i ENPA w konsultacjach KE dotyczących pluralizmu mediów

W dniach 17 i 18 listopada br. Komisja Europejska organizuje w Brukseli drugie doroczne Sympozjum nt. Praw Podstawowych. W tym roku głównym tematem sympozjum będzie pluralizm mediów, a uczestnicy konferencji „zgłębią liczne powiązania między wolną i pluralistyczną przestrzenią medialną z jednej strony, a demokracją z drugiej strony”. W tym kontekście Komisja prowadzi konsultacje, których celem jest przygotowanie materiałów na Konferencję. Dokument poddany konsultacjom obejmował takie zagadnienia jak przejrzystość i koncentracja własności mediów, niezależność państwa, bezpieczeństwo dziennikarzy, nadawcy publiczni, i wiele innych. EMMA i ENPA przesłały wspólną odpowiedź na te konsultacje. Położono w niej nacisk na ogólne aspekty regulacyjne, wyjaśniając, że poziom krajowy jest poziomem odpowiednim do regulowania pluralizmu mediów, a także podkreślając, że nie są konieczne żadne konkretne zasady dotyczące koncentracji w sektorze mediów Wyrażono także obawy wobec ustawodawstwa chroniącego obywateli przed terroryzmem a jednocześnie zagrażającego wolności prasy i źródłom dziennikarskim.