Dalsze działania ws. stawek VAT na e-publikacje

W lutym Izba kontynuowała działania związane ze stawką VAT na publikacje cyfrowe. Obszerne pismo w tej sprawie wystosowano do wicemarszałka sejmu Stanisława Tyszki, który wystąpił z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zrównania stawek VAT na publikacje drukowane i cyfrowe. W piśmie z 6 lutego Izba podziękowała marszałkowi za tę inicjatywę i – co było wcześniej ustalone w trakcie styczniowego spotkania z marszałkiem – zaproponowała konkretne rozwiązania i zapisy prawne do ewentualnej ustawy. Zdaniem Izby przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy VAT według przedstawionego projektu wzmocni działalność wydawców, zwiększając ich siłę konkurencyjną, podnosząc atrakcyjność cenową e-booków i e-prasy w stosunku do pirackich portali, jak też zwiększy popyt na wersje cyfrowe.

Szerokie uzasadnienie konieczności wprowadzenia jednolitych, obniżonych stawek VAT na publikacje drukowane i cyfrowe Izba przedstawiła także w kolejnym piśmie do Ministerstwa Finansów oraz w trakcie spotkań z ministrem Pawłem Gruzą (styczeń i luty br.).

* * *

Intensyfikacja działań ws. stawek VAT wynika z tego, iż Komisja Europejska ogłosiła w dniu 1 grudnia 2016 komunikat ws. polityki dotyczącej podatku VAT. Komisja proponuje nowe przepisy podatkowe wspierające handel elektroniczny i przedsiębiorstwa internetowe w UE, odzwierciedlające „nowe podejście do VAT w handlu elektronicznym i zobowiązania Komisji Europejskiej zawarte w strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy oraz w planie działania w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT”.

            Jednym z kierunków kluczowych działań, jakie proponuje Komisja, jest stworzenie państwom członkowskim warunków do obniżenia stawek VAT w odniesieniu do publikacji elektronicznych, takich jak e-książki i e-gazety.

            Wydawców w całej UE od wielu lat wykazują konieczność zrównania stawek VAT na e-publikacje z poziomem stawek dla publikacji drukowanych. Również IWP od dawna, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, występowała o jak najniższe stawki VAT, jak też zlikwidowanie występującego zróżnicowania pomiędzy drukiem i e-publikacjami; takie samo stanowisko prezentują europejskie organizacje wydawców. Izba wraz z wieloma polskimi wydawcami prasy wzięła także udział w dotyczących tego problemu ubiegłorocznych konsultacjach Komisji Europejskiej. Także polski Rzecznik Praw Obywatelskich występował do władz państwa zwracając uwagę na niekonstytucyjność zróżnicowania stawek VAT na publikacje na różnych nośnikach. RPO zwrócił się w tej sprawie także do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komunikat Komisji Europejskiej z 1 grudnia 2016 r. jednoznacznie wyraża intencje Komisji w sprawie stawek VAT na e-publikacje, pozostawia jednak decyzję w gestii krajów członkowskich. Należy mieć nadzieję, że polski ustawodawca podzieli racje wydawców i KE, likwidując to niezrozumiałe, anachroniczne i szkodliwe dla kultury odmienne traktowanie publikacji na różnych nośnikach.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej ws. VAT dostępny jest na stronie internetowej Izby w dziale „Aktualności”.