Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.- dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Wydawców Prasy (dalej IWP) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-366) przy ul. Foksal 3/5.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami listownie pod wyżej wskazanym adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@iwp.pl

 

IWP dokłada wszelkich starań, aby należycie chronić Pani/Pana dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  1. wymiany korespondencji lub przekazywania w trakcie rozmowy telefonicznej informacji, w tym udzielenia odpowiedzi.
  2. archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  4. rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),
  5. gdy jest to nasz prawnie uzasadniony interes np. w związku z zawartą z nami umową lub członkostwem w IWP (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO)

 

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale potrzebujemy ich, aby realizować cele wskazane powyżej.

 

IWP informuje, że dane mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania IWP tj. serwisantom i dostawcom urządzeń i systemów informatycznych, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom consultingowym i audytorom, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

  1. obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa
  2. jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego
  3. udzieli nam Pani/Pan na to zgodę

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do zakończenia korespondencji z nami, chyba że przedmiotem korespondencji są prowadzone z nami negocjacje lub gdy będzie to wynikało z zawartej z IWP umowy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony IWP przed nimi, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.