Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Zatwierdzony uchwałą XIII NWZ IWP w dniu 16 listopada 2005 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy regulamin określa szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Sąd Koleżeński Izby Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1  “Izba” – Izbę Wydawców Prasy z siedzibą w Warszawie;
2  “Walne Zgromadzenie” – Walne więcej ...

Skład władz

Zarząd Izby Wydawców Prasy

BOGUSŁAW CHRABOTA – PREZES
Gremi Media

JERZY BACZYŃSKI – WICEPREZES
Polityka

ZBIGNIEW BENBENEK – WICEPREZES
ZPR Media

DOROTA STANEK – WICEPREZES
Polska Press Grupa

MARCIN BIEGLUK
Ringier Axel Springer Polska

ARKADIUSZ GRUCHOT
Wydawnictwo Nowiny

MACIEJ HOFFMAN
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL

BARTOSZ HOJKA
Agora

TOMASZ JAŻDŻYŃSKI
Gremi Media

DOMINIK KSIĘSKI
Wydawnictwo Dominika więcej ...

Dokumenty wymagane do przystąpienia do Izby Wydawców Prasy

Zgodnie ze Statutem Izby Wydawców Prasy członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydawniczą na obszarze działania Izby z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe. Przez działalność wydawniczą rozumiana jest działalność polegająca na wydawaniu gazet i czasopism na podstawie wpisu do właściwych rejestrów. Wydawca pragnący wstąpić do Izby Wydawców Prasy powinien przesłać do Biura więcej ...

Statut Izby Wydawców Prasy

Statut uchwalony przez  XXVI Walne Zgromadzenie IWP w dniu 13 czerwca 2018 r.  

STATUT Izby Wydawców Prasy  

Rozdział I Postanowienia ogólne

  • 1

Izba Wydawców Prasy, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów z zakresie prowadzonej przez nie działalności wydawniczej. Przez tę działalność rozumiana jest działalność prasowa polegająca więcej ...

Rys historyczny

Izba Wydawców Prasy, działająca od roku 1996, jest organizacją samorządu gospodarczego wydawców prasy. Do jej podstawowych zadań należy:
  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wydawniczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności wydawniczej, a zwłaszcza opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
  • wyrażanie opinii o więcej ...

Informacje o Izbie

Izba Wydawców Prasy, działająca od roku 1996, jest organizacją samorządu gospodarczego wy-dawców prasy. Do jej podstawowych zadań należy:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wydawniczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności wydawniczej, a zwłaszcza opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
  • wyrażanie opinii o więcej ...

Ustawa o izbach gospodarczych

Izba Wydawców Prasy jest wpisana do Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem 81 rejestru izb.

Działa na podstawie przepisów Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r.

Do pobrania:

Ustawa_o_izbach_gospodarczych (format PDF)

Tekst ustawy:


USTAWA
 z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Opracowano na podstawie:

Dz.U. z 1989r. Nr 35, poz. więcej ...