Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie polityki konkurencji w erze cyfrowej

Parlament Europejski 18 czerwca przyjął rezolucję w sprawie polityki konkurencji, stanowiącą sprawozdanie roczne za 2019 rok. Celem sprawozdania jest poinformowanie o priorytetach PE dotyczących polityki konkurencji UE. Parlament skoncentrował się na modernizacji polityki konkurencji w erze cyfrowej. Z tego też powodu wydawcy lobbowali za przyjęciem tego sprawozdania, w którym znalazły się kwestie ważne dla wydawców prasy w świecie cyfrowym.

Sprawozdanie obejmuje m.in. ważne – z punktu widzenia wydawców i innych podmiotów działających na rynku – aspekty mówiące o dominacji platform cyfrowych. W sprawozdaniu zasygnalizowano m.in. pilną i konieczną potrzebę stworzenia ukierunkowanej regulacji ex ante w odniesieniu do konkretnych kwestii systemowych, które mogą pojawić się na rynkach cyfrowych (pkt 31 Sprawozdania). Wezwano także KE, by przyjrzała się zjawisku faworyzowania przez firmy własnych produktów i usług (pkt 30).

Pełna treść rezolucji znajduje się na stronie https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0158_PL.html