Stowarzyszenie REPROPOL: Pieniądze dla wydawców prasy

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL w wykonaniu Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z 15 czerwca 2018 roku, wzywa wydawców, którzy jeszcze tego nie uczynili, do odbioru należnych im opłat reprograficznych za 2018 rok jak i lata poprzednie. Dotyczące tego ogłoszenie skierowane do wydawców prasy REPROPOL zamieścił także w prasie, m.im. w dzienniku „Rzeczpospolita” (wydanie z 28.10.2019 r.)

Wykaz uprawnionych wydawców wraz z kwotą należnych im opłat oraz warunkami wypłaty znajduje się na stronie www.swrepropol.pl z zakładce „aktualności”.

Opłaty reprograficzne zbierane są z rynku od producentów i importerów urządzeń i czystych nośników służących do kopiowania, a następnie dzielone między uprawnionych właścicieli praw autorskich przez organizacje zbiorowego zarządzania tzw. ozz. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL jest organizacją powołaną z inicjatywy IWP działającą właśnie w imieniu wydawców prasy.