Międzynarodowa konferencja wydawców i agencji prasowych w Warszawie

26 września 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie organizacji zrzeszających wydawców z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów nadbałtyckich, a także reprezentantów agencji prasowych z Łotwy i Polski, poświęcone omówieniu zagadnień związanych z implementacją dyrektywy ws. prawa autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym. W spotkaniu jako obserwatorzy uczestniczyli także przedstawiciele europejskich organizacji wydawców prasy ENPA/EMMA.

Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany w sposobie dystrybucji i korzystania z utworów oraz materiałów prasowych. Technologiczna (re)wolucja diametralnie wpłynęła na wszystkie podmioty działające na rynku, zarówno na twórców, dziennikarzy, na producentów, wydawców, jak i na odbiorców sztuki, czytelników i użytkowników internetu. Możliwości błyskawicznego kopiowania i rozpowszechniania materiałów prasowych, zostały zauważone przez legislatorów z UE, którzy – po prawie trzech latach prac – uchwalili dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE 2019/790). Dyrektywa przyznaje wydawcom prasy i agencjom informacyjnym należne im prawo pokrewne, na wzór tego, z którego od lat korzystają już producenci muzyki i filmów, gier i programów komputerów oraz nadawcy radiowo-telewizyjni.

W związku z powyższym uczestnicy spotkania w Warszawie omówili różne możliwości transpozycji dyrektywy oraz przedstawili stan prac implementacyjnych w poszczególnych krajach. Omówiono także kwestie reprezentacji wydawców do rozmów z gigantami technologicznymi. W związku z zapowiedzią Google zignorowania francuskich wydawców prasowych i przysługującego im prawa pokrewnego, uczestnicy spotkania uznali, że dla ograniczenia monopolistycznych praktyk gigantów technologicznych (GAFA) potrzebna jest współpraca i solidarna reprezentacja.

Wzywamy organizacje wydawców z innych krajów do wsparcia naszej inicjatywy i podjęcia z nami wspólnych działań wobec pozaeuropejskich gigantów technologicznych.

  • Bogusław Chrabota, prezes Izby Wydawców Prasy, Polska
  • Katalin Havas, sekretarz generalna Magyar Lapkiadók Egyesülete, Węgry
  • Maciej Hoffman, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Polska
  • Václav Mach, dyrektor naczelny Unie vydavatelů, z.s., Czechy
  • Eva Pauliakova, dyrektor wykonawcza Slovak Print and Digital Publishers Association, Słowacja
  • Mindaugas Reinikis, prezes Association of National Press in Lithuania, Litwa
  • Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, Polska

Spotkanie odbyło się pod patronatem Izby Wydawców Prasy i SDiW REPROPOL.

Konferencja wydawców i agencji prasowych w Warszawie