Sąd zatwierdził postępowania układowe RUCH-u z wydawcami

Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 27 sierpnia rozpatrzył odwołanie RUCHU S.A. od decyzji Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (Wydział Gospodarczy) w sprawie zatwierdzenia Przyspieszonych Postępowań Układowych RUCH S.A. z wydawcami prasy wierzycielami RUCH-u.

Układ ten został przyjęty 15 kwietnia 2019 r. przez większość objętych nim wydawców na zgromadzeniach wierzycieli spółki RUCH, jednak dwóch wydawców w PPU1 i także dwóch w PPU2 zgłosiło zastrzeżenia wobec układu. 15 maja uwzględnił zgłoszone zastrzeżenia i odmówił zatwierdzenia obu układów, a od tej decyzji odwołał się RUCH. Odwołanie to zostało właśnie rozpatrzone przez Sąd Okręgowy, który przychylił się do wniosku RUCH-u i większości objętych układem wydawców i zatwierdził oba porozumienia układowe z wydawcami.

Postanowienie to jest prawomocne.

Proponowany przez RUCH program postępowania układowego, powiązany jest ze złożoną przez Orlen propozycją kupna 100 proc. akcji RUCH-u od banku (po ich formalnym przejęciu przez Alior Bank) i inwestycji w tę spółkę. Ustalenia układowe przewidują umorzenie 85 proc. wierzytelności wydawców z PPU1 (wierzytelności powyżej 1 mln zł) i 50 proc. wierzytelności w PPU2 (wierzytelności od 100 tys. zł do 1 mln zł). Umorzenie 85 proc. swych wierzytelności deklarował też Alior Bank.