Sejm miał zająć się nowelizacją Prawa Prasowego. Prasy nie mogłyby wydawać jednostki samorządu terytorialnego

Na czwartek 25 kwietnia, w ramach 80. posiedzenia Sejmu, było zaplanowane pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe oraz zmianie niektórych innych ustaw. To projekt autorstwa Kukiz’15, który ma na celu zakończenie wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych. Ostatecznie jednak tego projektu nie procedowano.

Projekt był konsultowany z Izbą Wydawców Prasy i współpracującymi z nią stowarzyszeniami wydawców prasy lokalnej: Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych i Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej. Izba od kilkunastu lat, od wspólnej konferencji IWP i Senatu w 2004 r., postuluje zmiany w prawie prasowym mające wyeliminować nieuczciwą konkurencję z prywatną prasą lokalną ze strony tzw. prasy samorządowej. Już we wrześniu 2004 r. zwracano uwagę na problem nierównej konkurencji na lokalnym rynku prasowym. Zorganizowano wówczas (przy współudziale Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu) konferencję, która nosiła tytuł „Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego”. Zwracano wtedy uwagę na szczególną szkodliwość zjawiska wstępowania samorządów w roli wydawcy prasy.

Według projektu w ustawie z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r. zmieniono by brzmienie art. 8 ust. 1. – „Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy. Wydawcą nie może być gmina, powiat lub województwo”.

Projekt procedowany w Sejmie dotyczy także wprowadzenia zakazu finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego informacji i reklam, na których prezentowane są wizerunki osób będących jednoosobowymi organami wykonawczymi tych jednostek, osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych.

Ma to zlikwidować praktyki wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych.

Czytaj także:

https://www.iwp.pl/index.php/2018/11/20/iwp-od-lat-podnosi-problem-wydawania-prasy-przez-samorzady/

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kukiz-15-nowelizacja-prawa-prasowego-tytulow-prasowych-nie-moglyby-wydawac-jednostki-samorzadu-terytorialnego