Odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie IWP. Nowe władze Izby

W dniu 13 czerwca 2018 odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Zarządu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz informację Sądu Koleżeńskiego. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz wybrało władze Izby na kolejną kadencję.

Po 15 latach pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Izby Wydawców Prasy, dr Wiesław Podkański z powodów zdrowotnych podjął decyzję o niekandydowaniu do władz Izby.

Po dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia Członków IWP, ustalono, iż wobec (r)ewolucji technologicznej i wynikających z niej zmian legislacyjnych, wobec szczególnego znaczenia jakie dla branży prasowej nabiera ochrona praw autorskich dziennikarzy i wydawców – Prezesem Izby powinien zostać cieszący się autorytetem redaktor naczelny. Walne Zgromadzenie IWP wybrało na to stanowisko Bogusława Chrabotę – redaktora naczelnego „Rzeczypospolitej”. Członkami Zarządu wybrani zostali: Jerzy Baczyński, Zbigniew Benbenek, Marcin Biegluk, Arkadiusz Gruchot. Maciej Hoffman, Bartosz Hojka, Tomasz Jażdżyński, Dominik Księski, Alicja Modzelewska, Justyna Namięta, Tomasz Namysł, Dorota Stanek, Jacek Ślusarczyk i Ewa Świstuniuk.

Zarząd IWP na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się: wiceprezesami Izby wybrano Dorotę Stanek, Jerzego Baczyńskiego i Zbigniewa Benbenka.

Walne Zgromadzenie IWP wybrało także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Komisję Rewizyjną Izby tworzą Bogusława Wiewiórowska-Paradowska, Tomasz Kałuża i Jerzy Wyrozumski. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Marek Chyliński, Agnieszka Doleżych, Elżbieta Gers, Krzysztof Harasimiuk, Krystyna Kaszuba, Katarzyna Kolanowska, Grzegorz Kurzyp, Beata Madeja, Małgorzata Nocuń-Zygmuntowicz, Piotr Piotrowicz i Mirosław Rataj.

W związku z rezygnacją Macieja Hoffmana z funkcji dyrektora generalnego IWP, Zarząd Izby powołał na to stanowisko Marka Frąckowiaka.

Walne Zgromadzenie przyjęło także uchwałę ws. zasad ustalania i wysokości składek członkowskich w IWP oraz „Stanowisko wydawców prasy i prasowych portali informacyjnych w sprawie prawa pokrewnego dla wydawców prasy”.