Nakłady, sprzedaż, typy gazet w latach 2004-2005

NAKŁAD, SPRZEDAŻ, TYP SPRZEDAŻY GAZET, CENY W LATACH 2004-2005

(na podstawie danych IWP dla WAN – World Press Trends 2006)

 

NAKŁAD

 

Nakład globalny (000 egzemplarzy) 2004 2005 Zmiana (%) 2005/2004
A. Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne) 1 278 144 1 321 921 103.4
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *

(według obszaru national / regional / local)

1 201 497 1 157 615 96.3
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne 761 392 747 112 98.1
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne 440 105 410 503 93.3
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *

(według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe)

1 201 497 1 157 615 96.3
A.1.3. Poranne dzienniki 1 201 497 1 157 615 96.3
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * 76 647 164 306 214.4
A.2.1. Dzienniki krajowe 76 647 164 306 214.4
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne
B. Wszystkie niedzienniki** 65 451 103 009 157.4
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** 32 655 33 882 103.8
B.1.1. Niedzienniki krajowe 11 335 16 420 144.9
B.1.2. Niedzienniki regionalne i lokalne 21 321 17 462 81.9
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki** 32 796 69 127 210.8
B.2.1. Niedzienniki krajowe
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne 32 796 69 127 210.8
C. Wszystkie niedzielne (płatne + bezpłatne) 1 827 962 52.7
C. 1. Wszystkie płatne niedzielne *** 1 827 962 52.7
C.1.1. Krajowe niedzielne
C.1.2. Regionalne i lokalne niedzielne 1 827 962 52.7
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne ***
C.2.1. Krajowe niedzielne
C. 2.2. Regionalne i lokalne niedzielne

 

Źródło: OBP UJ na podstawie materiałów ZKDP dla dzienników za 2005 r oraz szacunków dla dzienników poza ZKDP

*           Gazety publikowane przynajmniej 4 razy w tygodniu.

**            Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (z wyłączeniem gazet publikowanych wyłącznie w niedziele).

***           Gazety publikowane wyłącznie w niedziele.

 

SPRZEDAŻ – Ogólna liczba egzemplarzy sprzedana lub dystrybuowanaa rocznie

 

Całkowita roczna sprzedaż/dystrybucja (w milionach egzemplarzy) 2004 2005 Zmiana (%)

2004/2005

A. Wszystkie dzienniki* (płatne+bezpłatne) 920 476 971 063 105.5
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *

(według obszaru national / regional / local)

844 132 807 033 95.6
A.1.1. Dzienniki krajowe 516 855 502 420 97.2
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne 327 277 304 613 93.2
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *

(według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe)

844 132 807 033 95.6
A.1.3. Poranne dzienniki 844 132 807 033 95.6
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki
A.2.Wszystkie bezpłatne dzienniki * 76 343 164 030 214.9
A.2.1. Dzienniki krajowe 76 343 164 030 214.9
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne
B. Wszystkie nie dzienniki (płatne+bezpłatne) 53 429 88 885 166.4
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** 20 793 20 013 96.3
B.1.1. Niedzienniki krajowe 5 995 7 628 127.2
B.1.2. Niedzienniki regionalne i lokalne 14798 12 385 83.7
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki 32 636 68 872 211.0
B.2.1. Niedzienniki krajowe
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne 32 636 68 872 211.0
C. Wszystkie niedzielne*** 1 488 726 48.8
C.1. Wszystkie płatne niedzielne *** 1 488 726 48.8
C.1.1. Krajowe niedzielne
C.1.2.Regionalne i lokalne niedzielne 1 488 726 48.8
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne ***
C.2.1. Krajowe niedzielne
C.2.2. Regionalne i lokalne niedzielne

 

Źródło: OBP UJ na podstawie materiałów ZKDP dla dzienników za 2005 r oraz szacunków dla dzienników poza ZKDP

a                    W przypadku gazet bezpłatnych

*              Gazety publikowane przynajmniej 4 razy w tygodniu.

**            Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (z wyłączeniem gazet publikowanych wyłącznie w niedziele).

***           Gazety publikowane wyłącznie w niedziele.

 

 

TYP SPRZEDAŻY PISMA (%) *

  2004 2005
Sprzedaż egzemplarzowa 83.27 81.7  

Dostawy hurtowe

1.8  

Dostawy służbowe

 

Prenumerata (domowa i pocztowa)

15.66 15.5  
-domowa 2.66 (s) 2.4 (s)  
– pocztowa 13.00 (s) 13.1 (s)  

Dystrybucja bezpłatna

0.37 0.8  

Inne (e-komis i e‑prenumerata)

0.70 0.151  

Ogółem

100 100  

 

Źródło: Wyliczenia OBP UJ na podstawie materiałów ZKDP (dla dzienników 2005) oraz szacunków dla dzienników poza ZKDP 

* Dla wszystkich typów płatnych dzienników, chyba że są różnie zgłoszone (nie dzienniki / niedzielne)

 

CENY OKŁADKOWE
  2004

2005

Pojedynczy egzemplarz* 1,00 – 4,00 0.90 – 3.95
Prenumerata ** 0.50-4,00 0.50-3.95

 

Źródło: Katalog RUCH SA

*   Ceny dzienników w ciągu tygodnia (dni powszednie)

** Cena podzielona przez liczbę numerów w okresie prenumeraty