Nakłady, sprzedaż i typy sprzedaży gazet w latach 2002-2006

NAKŁAD, SPRZEDAŻ, TYP SPRZEDAŻY GAZET, w latach 2002-2006

(na podstawie danych IWP dla WAN – World Press Trends)

 

NAKŁADY

* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.

** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej

(za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).

*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.

Ogólny średni nakład jednego wydania (000s egzemplarzy) 2002 2003 2004 2005 2006 Zmiana (%)
2006/2002 2006/2005
A. Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne) 3 827 4 352 4 252 4 966 5263 37.5 6.0
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *

(według obszaru national / regional / local)

3 571 4 077 3 979 4 369 4462 25.0 2.1
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne 1 847 2 458 2 518 2 978 3131 69.5 5.1
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne 1 724 1 619 1 461 1 391 1331 -22.8 -4.3
A 1.2a Ogólnoregionalne dzienniki płatne x x x x x x x
A 1.2b Międzynarodowe dzienniki płatne x x x x x x x
A 1.2c Miejskie dzienniki płatne x x x x x x x
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *

(według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe)

3571 4077 3979 4369 4462 25.0 2.1
A.1.3. Poranne dzienniki 3571 4077 3979 4369 4462 25.0 2.1
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki x x x x x x x
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * 256 275 273 597 801 212.8 34.1
A.2.1. Dzienniki krajowe 256 275 273 597 801 212.8 34.1
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne x x x x x x x
A 2.2a Miejskie dzienniki bezpłatne x x x x x x x
B. Wszystkie niedzienniki** 427 391 495 1599 817 91.4 -48.9
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** 321 291 197 280 298 -7.0 6.6
B.1.1. Niedzienniki krajowe 187 77 110 173 175 -6.2 1.4
B.1.2. Niedzienniki regionalne i lokalne 134 214 87 107 123 -8.2 14.9
B 1.2a Miejskie nie-dzienniki płatne x x x x x x x
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** 106 100 298 1 319 519 389.7 -60.6
B.2.1. Niedzienniki krajowe x x x x x x x
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne 106 100 298 1 319 519 389.7 -60.6
B 2.2a Miejskie nie-dzienniki bezpłatne x x x x x x x
C. Wszystkie niedzielne (płatne + bezpłatne) 43 42 36 35 15 -66.1 -58.4
C. 1. Wszystkie płatne niedzielne *** 43 42 36 35 15 -66.1 -58.4
C.1.1. Krajowe niedzielne x x x x x x x
C.1.2. Regionalne i lokalne niedzielne 43 42 36 35 15 -66.1 -58.4
C 1.2a Miejskie gazety niedzielne płatne x x x x x x x
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** x x x x x x x
C.2.1. Krajowe niedzielne x x x x x x x
C. 2.2. Regionalne i lokalne niedzielne x x x x x x x
C 2.2a Miejskie gazety niedzielne bezpłatne x x x x x x x

Źródło: Materiały ZKDP za 2006 r – uzupełnione przez OBP UJ szacunkami dla dzienników

pozostających poza tą organizacją

Uwaga: Wartości wykazywane w poszczególnych komórkach są sumami średnich jednorazowych nakładów

tytułów dzienników tworzących daną kategorię

 

SPRZEDAŻ

a W odniesieniu do gazet bezpłatnych

* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.

** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej

(za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).

*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.

Ogólna liczba egzemplarzy sprzedana lub dystrybuowanaa rocznie

Całkowita roczna sprzedaż/dystrybucja (w milionach egzempalrzy) 2002 2003 2004 2005 2006 Zmiana (%)
2006/2002 2006/2005
A. Wszystkie dzienniki* (płatne+bezpłatne) 803.655 795.435 920.475 971.063 1014.609 26.2 4.5
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *(national / regional / local) 754.792 738.136 844.132 807.033 818.022 8.4 1.4
A.1.1. Dzienniki krajowe 374.002 381.867 516.855 502.420 528.065 41.2 5.1
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne 380.790 356.269 327.277 304.613 289.957 -23.9 -4.8
A 1.2a Ogólnoregionalne dzienniki płatne x x x x x x x
A 1.2b Międzynarodowe dzienniki płatne x x x x x x x
A 1.2c Miejskie dzienniki płatne x x x x x x x
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *

(według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe)

754.792 738.136 844.132 807.033 818.022 8.4 1.4
A.1.3. Poranne dzienniki 754.792 738.136 844.132 807.033 818.022 8.4 1.4
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki x x x x x x x
A.2.Wszystkie bezpłatne dzienniki * 48.863 57.299 76.343 164.030 196.587 302.3 19.8
A.2.1. Dzienniki krajowe 48.863 57.299 76.343 164.030 196.587 302.3 19.8
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne x x x x x x x
A 2.2a Miejskie dzienniki bezpłatne x x x x x x x
B. Wszystkie nie dzienniki (płatne+bezpłatne) 21.118 35.141 53.429 88.885 70.936 235.9 -20.2
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** 15.911 19.691 20.793 20.013 20.243 27.2 1.1
B.1.1. Niedzienniki krajowe 8.394 4.329 5.995 7.628 9.533 13.6 25.0
B.1.2. Niedzienniki regionalne i lokalne 7.517 15.362 14.798 12.385 10.710 42.5 -13.5
B 1.2a Miejskie nie-dzienniki płatne x x x x x x x
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** 5.207 15.450 32.636 68.872 50.693 873.6 -26.4
B.2.1. Niedzienniki krajowe x x x x x x x
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne 5.207 15.450 32.636 68.872 50.693 873.6 -26.4
B 2.2a Miejskie nie-dzienniki bezpłatne x x x x x x x
C. Wszystkie niedzielne*** 1.534 1.572 1.488 0.726 0.480 -68.7 -33.9
C.1. Wszystkie płatne niedzielne *** 1.534 1.572 1.488 0.726 0.480 -68.7 -33.9
C.1.1. Krajowe niedzielne x x x x x x x
C.1.2.Regionalne i lokalne niedzielne 1.534 1.572 1.488 0.726 0.480 -68.7 -33.9
C 1.2a Miejskie gazety niedzielne płatne x x x x x x x
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** x x x x x x x
C.2.1. Krajowe niedzielne x x x x x x x
C.2.2. Regionalne i lokalne niedzielne x x x x x x x
C 2.2a Miejskie gazety niedzielne bezpłatne x x x x x x x

Źródło : Materiały ZKDP za 2006 r – uzupełnione przez OBP UJ szacunkami dla dzienników

pozostających poza tą organizacją

 

TYP SPRZEDAŻY (%)

  2005 2006
Sprzedaż egzemplarzowa 81.7 78.4

Dostawy hurtowe

1.8 1.8

Dostawy służbowe

0.2

Prenumerata (domowa i pocztowa)

15.5 18.7
– w tym domowa (+teczka) 2.4 (s) 5.7 (s)
– pocztowa 13.1 (s) 13.0 (s)

Dystrybucja bezpłatna

0.8 0.8

Inne

0.151 1.179

Ogółem

100 100
Źródło : OBP UJ na podstawie materiałów ZKDP

(tylko dla dzienników płatnych za 2006) oraz szacunków dla dzienników poza ZKDP; (s)=dane szacunkowe

Uwaga : tylko dla płatnych dzienników